UTRZYMANIE RUCHU (CMMS) w VENDO.ERP®
– Zarządzanie przeglądami i awariami

Utrzymanie ruchu to jeden z kluczowych obszarów dla zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych. Odpowiedzialnością działów utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jest prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia dostępności infrastruktury (maszyn, urządzeń, instalacji, itp.) oraz prawidłowej eksploatacji tych zasobów.

Ten niezwykle ważny i niezbędny proces, pozwalający na utrzymanie ciągłości produkcji ma wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Zmniejszenie ilości awarii, szybsze naprawy i odpowiednie serwisowanie maszyn przekładają się na korzyści dla Twojej organizacji. Już zwiększenie dostępności maszyn o 1% potrafi podnieść przychody. Ponadto terminowa realizacja zleceń zwiększa zadowolenia klientów i obniża koszty wynikające z przekroczenia terminów dostaw. I na koniec, sprawne maszyny i urządzenia to po prostu większe bezpieczeństwo pracy.

Wiele przedsiębiorstw wciąż używa arkuszy Excela w celu odnotowywania zdarzeń w działach utrzymania ruchu. Oczywiście firmy produkcyjne są w stanie funkcjonować w ten sposób, jednak jest to znacznie trudniejsze niż wówczas, gdy używa się w tym celu dedykowanego oprogramowania. 

Jeśli zarządzanie procesem utrzymania ruchu ma podnieść wskaźniki wydajności i efektywności musi być wspomagane przez odpowiednie narzędzia IT. W ostatnich latach proces informatyzacji działów utrzymania ruchu rozwija się dynamicznie, co skłania coraz więcej firm do implementacji CMMS (Computerised Maintenance Management Systems).

Utrzymanie ruchu w VENDO.ERP®

Rozwiązania dedykowane służbom utrzymania ruchu mogą być samodzielnym systemem, jak również mogą stanowić element / zintegrowany moduł oprogramowania klasy ERP. Przykładem takiego specjalistycznego modułu jest VENDO.ERP® Serwis/Utrzymanie ruchu, który pozwala optymalizować poszczególne czynności związane z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu i gwarantuje jej prawidłową eksploatację. Moduł ten jest osobno licencjonowany. Można go używać w wersji standardowej lub dostosować do potrzeb klienta – np. łącząc z innymi narzędziami (MES), czy wzbogacając go o dodatkowe raporty.

Największe korzyści możliwe są do osiągnięcia w synergii rozwiązań wspierających procesy biznesowe – ERP, MRP, APS, MES, CRM i innych.

 

Przykładowe obszary to:

– ERP / APS – wpływ na planowanie produkcji –  automatyczna informacja o awarii ma wpływ na plan produkcji (przeplanowanie harmonogramu); w planowaniu  długoterminowym uwzględnianie planów remontowych i przeglądów ustalonych przez dział utrzymania ruchu;

– Spójne narzędzia do komunikacji (ERP/CRM/VENDO.Mobile) – jeden kanał komunikacji CRM-owej i mobilnej – chat, zadania/zdarzenia i powiadomienia;

– Magazyny (utrzymanie odpowiednich / minimalnych stanów części zamiennych do maszyn, zarządzanie wydaniami narzędzi i ich pilnowanie oraz pilnowanie zużycia.

Prewencja i usuwanie awarii

Pierwsze z ważnych działań dotyczących utrzymania ruchu to działania prewencyjne, zapobiegające powstawaniu awarii i nieprzewidzianych przestojów. Do takich działań należą: okresowe przeglądy parku maszynowego oraz remonty i konserwacje, których celem jest wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzeń.

Reakcyjne (awaryjne) podejście do utrzymania ruchu polega natomiast na podejmowaniu działań naprawczych i korygujących w momencie wystąpienia zdarzeń niepożądanych, jak awarie, czy nieplanowane zmniejszenia tempa pracy maszyn, itp.

 

VENDO.ERP® ułatwia pracę zespołów utrzymania ruchu w obu przypadkach – prewencji i reakcji umożliwiając:

– rejestrowanie zadań z zakresu konserwacji i serwisowania sprzętu zgodnie z harmonogramem planowanych przeglądów;

– rejestrowanie awarii i ich obsługa wraz z rozliczeniem (zużyte materiały i czas pracy człowieka oraz czas naprawy);

– analizy parku maszynowego pod kątem tej prewencji (analizy historyczne stanów maszyn/awarii.

 

Moduł Utrzymania Ruchu (CMMS) jest zsynchronizowany z harmonogramem oraz kalendarzem produkcji, dlatego w momencie odnotowania zdarzenia jest ono widoczne w kalendarzu pracownika odpowiedzialnego za serwis oraz w harmonogramie produkcji.

Rejestrowanie zadań z zakresu konserwacji i serwisowania sprzętu

Okresowe przeglądy (audyty maszyn, stanowisk i grup roboczych) są konieczne i odbywają się w zaplanowanym wcześniej czasie.

Wykonują je konkretni pracownicy, działy, bądź firmy zewnętrzne. Każdy taki przegląd musi zostać zarejestrowany. W module VENDO.ERP® Serwis/Utrzymanie Ruchu pracownik otrzymuje numer ID oraz opis celu działania/np. konserwacja maszyny. Dodatkowo, każdy pracownik ma check-listę, żeby dokładnie wiedział w jakiej kolejności powinien przeprowadzać działania. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie została pominięta żadnej istotna operacja. Dodatkową korzyścią jest pomiar wykonywania danej czynności, co daje nam informację o faktycznym wykonaniu operacje – jest to istotna informacja między innymi dla wewnętrznego serwisu. Do dokumentacji pracownik może także załączyć zdjęcia.

Zdarzenia dotyczące konserwacji mogą być rejestrowane na kilka sposobów:

  • – z poziomu systemu VENDO.ERP®,
  • – z poziomu czytnika produkcyjnego,
  • – poprzez rozwiązanie mobilne VENDO.Mobile.

 

Rejestrowanie awarii

Kolejną funkcjonalnością jaką posiada moduł Utrzymania Ruchu jest rejestracja awarii i obsługa naprawy.

Rejestracja naprawy przebiega identycznie jak rejestracja przeglądu. Jeśli dział utrzymania ruchu jest duży, informacja o zdarzeniu trafia do jego kierownika, który wyznacza serwisanta do wykonania naprawy oraz prognozowany czas jej wykonania.

 

W przypadku awarii mogą wystąpić dwa typy zdarzeń:

– maszyna stoi i praca na niej jest niemożliwa aż do czasu zakończenia naprawy;

– operator z produkcji zgłosił usterkę, ale maszyna może działać – w takim wypadku w zdarzeniu zaznacza się, że maszyna nie jest zatrzymana. W kalendarzu produkcji zostanie odnotowany fakt, że urządzenie będzie niedostępne tylko podczas samej naprawy.

 

Rejestrowanie przestoju jest bardzo ważne dla pracownika obsługującego maszynę, ponieważ nie ma on możliwości pracy, aż do zlikwidowania awarii, trudno więc by jego wydajność w tym czasie była wyceniana tak samo jak zazwyczaj.

Od poprawy jakości do wzrostu efektywności pracy

Firmy z sektora produkcyjnego odnotowują wiele różnorodnych korzyści z wykorzystania narzędzi IT do wspierania procesów utrzymania ruchu. Jest to nie tylko wzrost wydajności produkcji, czy zmniejszenie ilości nieplanowanych przestojów, ale także poprawa jakości produkcji. Mogą też kontrolować na bieżąco pracę mechaników wykonujących naprawy oraz zarządzać gospodarką magazynową części zamiennych.

Zakłady produkcyjne dzięki rozwiązaniom do utrzymania ruchu są w stanie znacznie poprawić wskaźniki wydajnościowe i dostępności maszyn – np. OEE (Overall Equipment Effectiveness – Całkowita Efektywność Wyposażenia – wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń).

Możliwość i korzyści

MOŻLIWOŚCI

– zarządzanie procesem serwisowym

– definiowanie procedur obsługi zleceń

– przyjmowanie i rejestrowanie zleceń

– rejestracja wykonania zadania

– rozliczenie przychodów i kosztów zlecenia

– planowanie przeglądów

– bardziej bieżąca kontrola pełnego procesu produkcyjnego

– możliwości analityczne

KORZYŚCI

– zapewnienie ciągłości produkcji
– wysoki poziom niezawodność sprzętu
– lepsza jakość produktów
– obniżenie kosztów produkcji
– bezpieczeństwo pracy
– większa efektywność
– działanie zgodne z obowiązującymi  normami, np. ochrony środowiska

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.