https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Zarządzanie technologią produktów w systemie ERP / MES


Firmy produkcyjne stają przed rosnącymi wyzwaniami związanymi z potrzebą efektywnego zarządzania wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego. Kluczowym elementem w tym zakresie jest zarządzanie technologią produktów, które obejmuje planowanie, kontrolowanie i optymalizowanie procesów technologicznych, aby zapewnić wysoką jakość produktów, minimalizować koszty oraz zwiększać efektywność produkcji. W centrum tego zarządzania znajdują się takie elementy jak technologia produktu, marszruta produkcyjna oraz Bill of Materials (BOM) oraz system ERP (np. z modułem MES), które są niezbędne do skutecznego planowania i systematycznej optymalizacji procesów produkcji.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zarządzaniu technologią produktów, omawiając kluczowe aspekty, takie jak: czym jest technologia produktu, jak zarządzanie technologią wpływa na marszrutę produkcyjną i BOM oraz jak systemy ERP / MES wspierają efektywne zarządzanie. Życzymy konstruktywnej lektury.

Porozmawiajmy o zarządzaniu produkcją w Twojej firmie

Czym jest technologia Produktu?

Technologia produktu odnosi się do zestawu procedur, specyfikacji, materiałów i operacji, które są niezbędne do wytworzenia produktu. Obejmuje:

 • procesy technologiczne: opisuje, jakie operacje są wykonywane, w jakiej kolejności oraz jakie są wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi;
 • materiały i komponenty: definiuje, jakie surowce i części są używane, ich właściwości oraz wymagania jakościowe;
 • standardy jakości: określa, jakie normy i procedury muszą być przestrzegane, aby produkt końcowy spełniał określone wymagania.

Warto podkreślić, że technologia produktu stanowi podstawę dla opracowania marszruty produkcyjnej / technologicznej oraz BOM, które są używane do planowania, realizacji i kontroli procesu produkcyjnego.

Zarządzanie technologią a marszruta produkcyjna

Marszruta produkcyjna to szczegółowy plan, który opisuje sekwencję operacji niezbędnych do produkcji wyrobu końcowego. Zarządzanie technologią produktu wpływa na marszrutę produkcyjną we wszystkich poniższych obszarach. Oto one.

Określenie operacji

Technologia produktu definiuje, jakie operacje są wymagane w procesie produkcji. Marszruta produkcyjna jest opracowywana na podstawie tych operacji, wskazując kolejność i czas potrzebny do ich wykonania.

Zarządzanie zasobami

Technologie produkcji określają wymagania dotyczące maszyn, narzędzi i personelu, co wpływa na planowanie w marszrucie produkcyjnej.

Optymalizacja procesów

Zarządzanie technologią produktu pozwala na identyfikację i wdrażanie najlepszych praktyk technologicznych, co wpływa na optymalizację marszruty produkcyjnej. Efektywne marszruty produkcyjne, oparte na solidnych technologiach, mogą znacznie poprawić wydajność i jakość produkcji.

  Zarządzanie technologią a BOM

  Bill of Materials (BOM) to dokument określający wszystkie materiały i komponenty potrzebne do produkcji produktu. Zarządzanie technologią produktu ma wpływ na BOM we wszystkich poniższych obszarach. Oto one.

  Specyfikacja materiałów

  Technologia produktu określa, jakie materiały są potrzebne oraz ich specyfikacje. BOM opiera się na tych specyfikacjach, zapewniając dokładny wykaz materiałów, ich ilości oraz źródeł.

  Kontrola jakości

  Technologia produktu definiuje standardy jakości dla materiałów. BOM uwzględnia te wymagania, co pozwala na monitorowanie jakości materiałów i komponentów używanych w produkcji.

  Zarządzanie kosztami

  Technologia produktu wpływa na wybór materiałów, co z kolei ma wpływ na koszty produkcji. Dokładne uwzględnienie kosztów w BOM umożliwia efektywne zarządzanie budżetem produkcyjnym.

   Zarządzanie technologią produkcji w systemie ERP i MES

   System ERP i MES odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu technologią produkcji poprzez integrację marszruty produkcyjnej i BOM

   1. Planowanie i harmonogramowanie produkcji – system ERP umożliwia planowanie produkcji na podstawie technologii produktu, marszruty produkcyjnej i BOM. Umożliwia tworzenie szczegółowych harmonogramów, które uwzględniają wszystkie operacje, materiały oraz czas potrzebny na produkcję.
   2. Zarządzanie zasobami i kosztami – ERP monitoruje dostępność zasobów, zarządza zapasami materiałów oraz kontroluje koszty produkcji. Integracja technologii produktu, marszruty i BOM pozwala na efektywne zarządzanie tymi elementami.
   3. Analiza i raportowanie: system ERP generuje raporty dotyczące postępów produkcji, jakości i kosztów, co umożliwia analizowanie wyników i wprowadzanie usprawnień w procesach produkcyjnych.

   Przeczytaj także:

   1. Realizacja operacji: MES monitoruje rzeczywiste wykonanie operacji produkcyjnych zgodnie z marszrutą i technologią produktu. Śledzi przebieg produkcji, czas operacji oraz jakość wykonania.
   2. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym: system MES gromadzi dane o wykonaniu operacji, zużyciu materiałów oraz efektywności maszyn, co pozwala na bieżące monitorowanie i kontrolowanie procesu produkcji.
   3. Integracja z ERP: MES przesyła dane o rzeczywistym przebiegu produkcji do systemu ERP, co umożliwia aktualizowanie planów produkcyjnych i zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym.

   Przykłady

   Produkcja samochodów

   • Technologia produktu: opisuje procesy montażu, malowania i testowania poszczególnych komponentów. Marszruta produkcyjna określa kolejność tych operacji, a BOM zawiera wykaz części samochodowych i materiałów.
   • System ERP: planowanie produkcji uwzględnia wszystkie operacje i materiały. Monitorowanie kosztów i zarządzanie zapasami są realizowane na podstawie danych z BOM i marszruty.
   • System MES: śledzi wykonanie poszczególnych operacji w czasie rzeczywistym i przesyła dane do ERP w celu aktualizacji harmonogramu i kontrolowania jakości.

   Produkcja elektroniki

   • Technologia produktu: definiuje proces montażu płyty głównej, instalacji komponentów i testowania funkcjonalności. Marszruta produkcyjna i BOM dostarczają szczegółowych informacji potrzebnych do efektywnej produkcji.
   • System ERP: planowanie produkcji uwzględnia technologię produktu oraz materiały z BOM, co umożliwia efektywne zarządzanie zapasami i harmonogramem.
   • System MES: monitoruje rzeczywiste wykonanie operacji montażowych i testowania, zapewniając, że wszystkie etapy są realizowane zgodnie z technologią produktu.

   Przeczytaj także:

   Author: Filip Nocny

   Date: 19 lipca 2024

   Marszruta produkcyjna i BOM w systemie ERP / MES


   Zarządzanie produkcją jest kluczowe w kontekście jej efektywności i rozwoju przedsiębiorstw. W centrum tego zarządzania znajdują się dwa fundamentalne dokumenty: marszruta produkcyjna oraz BOM (Bill of Materials). Integracja marszruty produkcyjnej i BOM w systemie ERP (z komponentem MES) jest kluczowa dla uzyskania pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym. System ERP, jako centralne narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, umożliwia synchronizację danych dotyczących marszruty i BOM, co przekłada się na efektywne planowanie, minimalizację kosztów oraz optymalizację zasobów. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak system ERP wspiera zarządzanie marszrutą produkcyjną i BOM, jakie korzyści płyną z ich integracji oraz jak te elementy wpływają na całościowy proces produkcyjny. Omówimy również znaczenie precyzyjnego planowania i zarządzania w kontekście współczesnych wyzwań produkcyjnych.

   Porozmawiajmy o zarządzaniu produkcją w Twojej firmie

   Co to jest marszruta produkcyjna?

   Marszruta produkcyjna to szczegółowy plan opisujący sekwencję operacji i czynności, które muszą być wykonane w procesie produkcji, aby przekształcić surowce i komponenty w gotowy produkt.

   Marszruta produkcyjna określa:

   • kolejność operacji: jakie kroki są wykonywane i w jakiej kolejności. (Na przykład, montaż podzespołów, obróbka cieplna, malowanie, kontrola jakości);
   • czas trwania każdej operacji: możliwie precyzyjne określenie jednostki czasu niezbędnej do wykonanie poszczególnych czynności w procesie produkcyjnym;
   • wymagania sprzętowe: jakie maszyny i narzędzia są potrzebne do wykonania poszczególnych operacji;
   • wymagania dotyczące personelu: jakie umiejętności i kwalifikacje są wymagane do przeprowadzenia poszczególnych czynności operacyjnych i produkcyjnych.
   • materiały: jakie komponenty są używane w każdej operacji.

   Co to jest BOM?

   Bill of Materials (BOM) to szczegółowy wykaz wszystkich surowców, komponentów i materiałów, które są potrzebne do produkcji jednego produktu końcowego.

   BOM obejmuje następujące informacje:

   1. numer pozycji;
   2. nazwa komponentu;
   3. numer części;
   4. opis;
   5. ilość;
   6. jednostka miary;
   7. poziom w strukturze (w przypadku BOM wielopoziomowego);
   8. dostawca (opcjonalnie);
   9. cena jednostkowa (opcjonalnie).

   Przeczytaj także:

   Jak marszruta produkcyjna i BOM współpracują?

   Marszruta produkcyjna pomaga w śledzeniu wykonania operacji zgodnie z planem, co również wpływa na kontrolę jakości końcowego produktu.

   Integracja w planowaniu produkcji

   BOM dostarcza listę wszystkich komponentów i materiałów potrzebnych do produkcji, podczas gdy marszruta produkcyjna opisuje sposób, w jaki te komponenty są przetwarzane i montowane.

   Razem umożliwiają stworzenie szczegółowego planu produkcji, który uwzględnia zarówno potrzebne materiały, jak i kroki wymagane do ich przetworzenia.

   Koordynacja operacji

   Marszruta produkcyjna określa, jakie operacje są wymagane na każdym etapie produkcji, natomiast BOM zapewnia, że wszystkie potrzebne materiały są dostępne w odpowiednim czasie.

   Współpraca tych dokumentów zapewnia, że produkcja jest płynna, bez opóźnień związanych z brakami materiałowymi.

   Optymalizacja procesu produkcyjnego

   Analizując marszrutę produkcyjną i BOM, przedsiębiorstwa mogą identyfikować wąskie gardła i usprawniać procesy produkcyjne. Na przykład, jeśli okaże się, że określona operacja zajmuje więcej czasu niż planowano, można dostosować marszrutę lub zwiększyć zapas materiałów, aby zminimalizować przestoje.

   Kontrola jakości i kosztów

   BOM zapewnia informacje o materiałach, które są używane, co pozwala na monitorowanie ich jakości i kosztów.

   Zarządzanie marszrutą produkcyjną w systemie ERP

   System ERP (Enterprise Resource Planning) wspiera zarządzanie marszrutą produkcyjną w zakresie wszystkich obszarów mających wpływ na efektywność procesów.

   1. Planowanie i harmonogramowanie: ERP umożliwia tworzenie szczegółowych planów produkcji, które uwzględniają marszrutę produkcyjną. Pozwala to na ustalanie harmonogramów produkcji, koordynowanie działań oraz planowanie potrzebnych zasobów.
   2. Integracja produkcji z magazynem, logistyką i kontrolą jakości: system ERP integruje marszrutę produkcyjną z innymi modułami, takimi jak zakupy, zarządzanie zapasami i kontrola jakości. Dzięki temu można synchronizować plany produkcji z dostawami materiałów i monitorować realizację w czasie rzeczywistym.
   3. Zarządzanie zapasami i kosztami: ERP monitoruje zapasy materiałów potrzebnych zgodnie z marszrutą produkcyjną. Analizuje również koszty związane z operacjami produkcyjnymi, co pozwala na dokładne śledzenie kosztów i efektywne zarządzanie budżetem.
   4. Raportowanie i Analiza: system ERP generuje raporty dotyczące postępu produkcji, wykorzystania zasobów oraz efektywności operacji. Umożliwia to analizowanie wyników i wprowadzanie usprawnień w marszrucie produkcyjnej.

   Zarządzanie marszrutą produkcyjną w systemie MES

   System MES (Manufacturing Execution System) wpływa na zarządzanie marszrutą produkcyjną w wymienionych poniżej obszarach.

   1. Realizacja operacji: MES monitoruje rzeczywiste wykonanie operacji produkcyjnych zgodnie z marszrutą. Śledzi, czy poszczególne etapy są realizowane zgodnie z planem i rejestruje wszelkie odchylenia.
   2. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym: system MES dostarcza dane na temat postępu produkcji, zużycia materiałów, wydajności maszyn i jakości. Umożliwia to bieżące śledzenie i kontrolowanie wykonania marszruty produkcyjnej.
   3. Optymalizacja procesów: na podstawie zebranych danych MES może identyfikować wąskie gardła, problemy z jakością lub inne problemy, które mogą wymagać dostosowania marszruty produkcyjnej.
   4. Integracja z ERP: MES przekazuje dane o rzeczywistym przebiegu produkcji do systemu ERP, co umożliwia aktualizowanie planów produkcji, harmonogramów i zarządzania zapasami.

   Integracja ERP i MES a marszruta produkcyjna

   Integracja systemów ERP i MES pozwala na dokładną analizę wyników produkcji, identyfikowanie obszarów do poprawy i wprowadzanie usprawnień w marszrucie produkcyjnej.

   Koordynacja i synchronizacja

   Integracja zapewnia spójność między planowaniem (ERP) a realizacją (MES). Dzięki synchronizacji informacji między tymi systemami możliwe jest efektywne zarządzanie całym procesem produkcyjnym.

   Przepływ danych

   Dane o rzeczywistym wykonaniu operacji i zużyciu materiałów są przekazywane z MES do ERP, co pozwala na bieżące aktualizowanie harmonogramów produkcji i zarządzanie zapasami zgodnie z rzeczywistym stanem.

   Efektywne zarządzanie zasobami:

   Integracja umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów poprzez precyzyjne planowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Pomaga to w zarządzaniu sprzętem, pracownikami i materiałami.

   Przeczytaj także:

   Author: Filip Nocny

   Date:

   Wskaźnik OEE w produkcji – co to jest i jakie korzyści zapewnia?


   OEE jest niezastąpionym wskaźnikiem dla firm dążących do maksymalizacji efektywności produkcji. Poprzez dokładne monitorowanie dostępności, wydajności oraz jakości maszyn przedsiębiorstwa mogą znacząco poprawić swoją konkurencyjność i rentowność. Integracja zaawansowanych systemów ERP i MES dodatkowo wzmacnia możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych, prowadząc do osiągnięcia lepszych wyników operacyjnych. Przeczytaj nasz artykuł i weź kluczowe zagadnienia pod lupę.

   Co to jest OEE?

   OEE (Overall Equipment Effectiveness), czyli całkowita efektywność wyposażenia, to kompleksowy wskaźnik używany do oceny wydajności maszyn i urządzeń w przemyśle. Pozwala mierzyć, jak efektywnie działa sprzęt produkcyjny, uwzględniając trzy kluczowe czynniki: dostępność, wydajność i jakość. OEE jest nieocenionym narzędziem w zarządzaniu produkcją, pomagającym zidentyfikować straty i obszary do poprawy.

   Co to jest wskaźnik OEE?

   Wskaźnik OEE to procentowy wskaźnik, który pokazuje, jak dobrze wykorzystywane są maszyny w porównaniu do ich pełnego potencjału. OEE jest produktem trzech składowych: dostępności, wydajności i jakości. Wartość 100% oznacza, że produkcja przebiega bez zakłóceń, z maksymalną prędkością i bez defektów.

   Co to jest wskaźnik dostępności?

   Wskaźnik dostępności mierzy czas, przez jaki maszyna jest dostępna do produkcji w stosunku do planowanego czasu pracy. Uwzględnia przestoje planowane i nieplanowane, takie jak konserwacja, awarie czy przezbrojenia.

   Co to jest wskaźnik wydajności?

   Wskaźnik wydajności mierzy prędkość, z jaką maszyna produkuje, w porównaniu do jej maksymalnej teoretycznej prędkości. Uwzględnia opóźnienia, powolną pracę i inne czynniki, które wpływają na tempo produkcji. Wskaźnik wydajności oblicza się według wzoru:

   Co to jest wskaźnik jakości?

   Wskaźnik jakości mierzy odsetek produktów spełniających określone standardy jakości w stosunku do całkowitej liczby wyprodukowanych jednostek. Uwzględnia produkty wadliwe i te, które wymagają poprawek. Wskaźnik jakości oblicza się według wzoru:

   OEE w utrzymaniu ruchu

   OEE (Overall Equipment Effectiveness) odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ruchu, czyli zarządzaniu i konserwacji maszyn oraz urządzeń w zakładach produkcyjnych. Utrzymanie ruchu koncentruje się na zapewnieniu ciągłości i efektywności operacji produkcyjnych, minimalizując przestoje i maksymalizując wydajność. Wskaźnik OEE jest nieocenionym narzędziem w tej dziedzinie, ponieważ dostarcza kompleksowych informacji na temat wydajności sprzętu, pozwalając na szybkie identyfikowanie i eliminowanie problemów.

   Jak OEE wspiera utrzymanie ruchu?

   1. Identyfikacja problemów: regularne monitorowanie OEE pozwala na szybkie wykrywanie spadków wydajności, dostępności czy jakości. Dzięki temu zespoły utrzymania ruchu mogą natychmiast zareagować na problemy, zanim staną się one poważnymi awariami.
   2. Analiza przyczyn źródłowych: OEE dostarcza danych, które pomagają w analizie przyczyn źródłowych problemów. Zrozumienie, dlaczego maszyny mają przestoje, pracują wolniej lub produkują defekty, umożliwia wdrożenie skutecznych rozwiązań naprawczych.
   3. Planowanie konserwacji: dane z OEE mogą być wykorzystane do planowania prewencyjnych działań konserwacyjnych. Regularne serwisowanie i inspekcje maszyn na podstawie analizy OEE pomagają w unikaniu nieplanowanych przestojów.
   4. Optymalizacja zasobów: dzięki analizie OEE, zespoły utrzymania ruchu mogą lepiej zarządzać zasobami, takimi jak części zamienne i personel. To pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków i minimalizację kosztów operacyjnych.
   5. Poprawa wydajności operacyjnej: monitorowanie OEE umożliwia identyfikację i eliminację marnotrawstwa w procesach produkcyjnych. Zespoły utrzymania ruchu mogą wdrażać usprawnienia, które prowadzą do zwiększenia efektywności produkcji i jakości produktów.

   Przykład zastosowania OEE w utrzymaniu ruchu

   Załóżmy, że w zakładzie produkcyjnym zespół utrzymania ruchu monitoruje OEE dla kluczowej maszyny. OEE dla tej maszyny wynosi 70%, co oznacza, że jest znacząca możliwość poprawy. Analiza składowych OEE ujawnia, że wskaźnik dostępności wynosi 85%, wydajności 80%, a jakości 90%.

   • Dostępność: główne przestoje wynikają z częstych awarii. Zespół utrzymania ruchu decyduje się na wdrożenie prewencyjnych działań konserwacyjnych, co prowadzi do zmniejszenia liczby awarii i zwiększenia dostępności do 95%.
   • Wydajność: maszyna pracuje wolniej niż jej maksymalna teoretyczna prędkość. Po analizie zidentyfikowano, że problem wynika z niedostatecznego szkolenia operatorów. Dodatkowe szkolenia zwiększają wydajność do 90%.
   • Jakość: jakość produktów jest wysoka, ale można ją jeszcze poprawić poprzez lepszą kontrolę procesów produkcyjnych i implementację standardów jakościowych, co podnosi wskaźnik jakości do 95%.

   Jakie korzyści zapewnia OEE?

   OEE jako to wskaźnik, który dostarcza kluczowe dane i umożliwia wszechstronną analizę efektywności maszyn i urządzeń w procesie produkcyjnym. Jego regularne monitorowanie i optymalizacja przynoszą liczne korzyści, które przyczyniają się do poprawy wydajności, jakości oraz ogólnej skuteczności operacyjnej przedsiębiorstwa.

   W tym kontekście wskaźnik OEE jest nie tylko narzędziem do pomiaru efektywności maszyn, ale również potężnym mechanizmem wspierającym ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Jego regularne monitorowanie i optymalizacja prowadzą do licznych korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, poprawa jakości, redukcja kosztów operacyjnych, zwiększenie dostępności maszyn oraz wzrost konkurencyjności i zaangażowania pracowników. Innymi słowy, dzięki OEE przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyższy poziom efektywności operacyjnej i lepiej sprostać wyzwaniom współczesnego rynku.

   Oto najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania OEE

   Zwiększenie wydajności produkcji

   Identyfikacja wąskich gardeł: OEE pomaga zidentyfikować maszyny i procesy, które ograniczają przepustowość produkcji. Eliminacja tych wąskich gardeł prowadzi do płynniejszej i bardziej efektywnej produkcji.

   Optymalizacja czasu pracy: poprzez monitorowanie przestojów i czasów cykli, OEE umożliwia lepsze zarządzanie czasem pracy maszyn, minimalizując straty czasowe i maksymalizując wykorzystanie dostępnych zasobów.

   Poprawa jakości produktów

   Redukcja defektów: analiza wskaźnika jakości w OEE pozwala na wykrywanie i eliminowanie źródeł defektów w procesie produkcyjnym. Dzięki temu można zwiększyć odsetek produktów spełniających normy jakościowe.

   Zwiększenie zgodności z normami: regularne monitorowanie jakości produkcji pomaga w utrzymaniu wysokich standardów jakościowych i zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

   Zmniejszenie kosztów operacyjnych

   Redukcja kosztów przestojów: OEE umożliwia szybsze wykrywanie i eliminowanie przyczyn przestojów, co prowadzi do mniejszej liczby nieplanowanych zatrzymań maszyn i niższych kosztów związanych z awariami.

   Optymalizacja zasobów: skuteczniejsze zarządzanie zasobami, takimi jak części zamienne i personel, prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków i obniżenia kosztów operacyjnych.

   Zwiększenie dostępności maszyn

   Skuteczniejsze planowanie konserwacji: dzięki analizie danych z OEE można lepiej planować prewencyjne działania konserwacyjne, co zmniejsza ryzyko awarii i zwiększa dostępność maszyn.

   Skrócenie czasów napraw: szybkie wykrywanie problemów i analiza przyczyn źródłowych pozwala na szybsze przeprowadzanie napraw i minimalizowanie czasów przestojów.

   Wzrost konkurencyjności

   Zwiększenie elastyczności produkcji: poprawa efektywności operacyjnej pozwala na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i dostosowywanie produkcji do zmieniających się wymagań klientów.

   Wyższa jakość i terminowość dostaw: wyższa jakość produktów i mniejsza liczba przestojów prowadzą do bardziej niezawodnych i terminowych dostaw, co zwiększa zadowolenie klientów.

   Wzrost zaangażowania pracowników

   Motywacja do ciągłego doskonalenia: regularne monitorowanie i analiza OEE angażują pracowników w proces ciągłego doskonalenia, motywując ich do identyfikowania i eliminowania strat.

   Skuteczniejsza komunikacja: OEE dostarcza klarownych i mierzalnych danych, które ułatwiają komunikację i współpracę między działami produkcji, utrzymania ruchu i zarządzania.

   Integracja ERP–MES a wskaźnik OEE

   Integracja systemów ERP i MES jest kluczowa dla optymalizacji wskaźnika OEE. Proces integracji tych systemów polega na połączeniu strategicznego zarządzania zasobami i operacyjnego zarządzania produkcją, co prowadzi do lepszej wydajności, jakości i dostępności maszyn. Innymi słowy, integracja systemu ERP z MES umożliwia dokładniejsze monitorowanie i kompleksową optymalizację procesów produkcyjnych.

   Etapy integracji ERP–MES

   1. Analiza wymagań i planowanie

     Ocena potrzeb: Identyfikacja specyficznych potrzeb organizacji, w tym kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i procesów, które mają być monitorowane i optymalizowane.

     Wybór systemów: Wybór odpowiednich systemów ERP i MES, które najlepiej odpowiadają wymaganiom firmy. Przykłady systemów ERP to SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, a systemów MES to Siemens Opcenter, GE Digital’s Plant Applications, Rockwell Automation’s FactoryTalk.

     2. Integracja danych

     Połączenie baz danych: ustanowienie łączności między bazami danych ERP i MES, co umożliwia płynny przepływ informacji.

     Mapowanie danych: określenie, które dane z systemu MES (np. dane o produkcji, czasach cyklu, przestojach) będą przesyłane do systemu ERP oraz które dane z ERP (np. zamówienia produkcyjne, harmonogramy) będą dostępne w MES.

     3. Implementacja interfejsów

     Interfejsy API: użycie API (Application Programming Interfaces) do wymiany danych między ERP i MES w czasie rzeczywistym.

     Middleware: zastosowanie oprogramowania pośredniczącego (middleware), które umożliwia komunikację między systemami i zarządza przepływem danych.

     4. Testowanie i kalibracja

     Testy integracyjne: przeprowadzanie testów w celu upewnienia się, że dane przepływają poprawnie między systemami i że integracja działa zgodnie z oczekiwaniami.

     Kalibracja systemów: dostosowanie parametrów i ustawień systemów w celu optymalizacji wydajności i dokładności danych.

     5. Szkolenie użytkowników

     Szkolenia personelu: przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi zintegrowanych systemów ERP i MES oraz w korzystaniu z nowych funkcji i możliwości.

     6. Monitorowanie i optymalizacja

     Ciągłe monitorowanie: stałe monitorowanie działania zintegrowanych systemów i wskaźników OEE w celu identyfikacji obszarów do poprawy.

     Optymalizacja procesów: wdrażanie działań naprawczych i optymalizacyjnych na podstawie analiz danych i raportów generowanych przez systemy ERP i MES.

      Jak integracja ERP–MES wpływa na wskaźnik OEE?

      • Zwiększenie dostępności

      Planowanie prewencyjne: integracja umożliwia lepsze planowanie konserwacji prewencyjnej, minimalizując przestoje maszyn.

      Szybkie reakcje na awarie: system MES może natychmiast zgłaszać problemy do ERP, co umożliwia szybsze reakcje serwisowe i naprawcze.

      • Zwiększenie wydajności

      Optymalizacja produkcji: ERP dostarcza dane o zamówieniach i harmonogramach, które są używane przez MES do optymalizacji operacji produkcyjnych.

      Monitorowanie wydajności: MES monitoruje wydajność maszyn w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację i eliminację wąskich gardeł.

      • Poprawa wskaźników jakościowych

      Zarządzanie jakością: MES może śledzić parametry jakościowe w czasie rzeczywistym i przekazywać dane do ERP, co umożliwia szybkie reagowanie na problemy jakościowe.

      Analiza przyczyn źródłowych: ERP może analizować dane jakościowe i produkcyjne z MES, identyfikując przyczyny defektów i pomagając w ich eliminacji.

       Przykłady korzyści z integracji ERP–MES

       Zoptymalizowane harmonogramowanie: ERP dostarcza zlecenia produkcyjne i harmonogramy do MES, który na ich podstawie optymalizuje harmonogramy pracy maszyn, minimalizując przestoje i maksymalizując wydajność.

       Lepsze zarządzanie zapasami: MES monitoruje zużycie materiałów w czasie rzeczywistym i informuje ERP, co pozwala na dokładniejsze planowanie zapasów i redukcję nadmiarowych zasobów.

       Szybsze reagowanie na problemy produkcyjne: MES natychmiast zgłasza awarie i przestoje do ERP, co umożliwia szybsze interwencje i minimalizuje czas przestojów.

       Przeczytaj także:

       Author: Filip Nocny

       Date:

       VENDO.ERP® w najnowszym numerze KAIZEN o MES


       MES (Manufacturing Execution System) to (w wolnym tłumaczeniu) System Realizacji Produkcji. Wykorzystując technologie informatyczne i elementy automatyki, może znacząco wpływać na efektywność firmy oraz poprawę jakości produkcji. Połączenie MES z systemami biznesowymi – ERP sprawia, że w istocie proces produkcyjny napędzany jest informacjami, które mogą pomóc wykonywać poszczególne operacje, inicjować pożądane procesy.” – tak zaczyna się artykuł, w którym przeczytacie też wypowiedzi eksperta z VENDO.ERP®.


       Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu „Podświadoma strata. W czym tkwi siła oprogramowania MES?”, który ukazał się w najnowszym numerze dwumiesięcznika KAIZEN.


       MES

       Author: Justyna Forystek

       Date: 10 listopada 2022

       Moce Cassandry – wywiad z liderem projektu


       A gdyby zakład produkcyjny sam potrafił przewidywać zagrożenia, alarmował ryzyko wypadków, przypominał pracownikom właściwe postawy i nagradzał za dobrze wykonaną pracę? Rozmowa z Bartłomiejem Luxem, liderem projektu Cassandra, czyli systemu AI, który już ujrzał światło dzienne i pracuje w jednym z zakładów na Śląsku.

       Skąd pomysł na stworzenie sztucznej inteligencji dla produkcji?

       lean management.

       I wygląda to tak: przychodzi firma doradcza, opracowuje techniki, wdraża je, a kiedy skończy pracę, wychodzi z firmy. I z punktu widzenia skuteczności wdrożenia, to jest kluczowy etap. Niestety wiele firm nie działa dalej z tym, co udało się wypracować, a sam lean zaczyna umierać. I dzieje się tak nierzadko, bo aż co trzecia firma nie osiąga założonych rezultatów.

       To bardzo dużo. Dlaczego tak się dzieje?

       Postanowiliśmy to zrozumieć lepiej, dlatego przeprowadziliśmy badania. I tak udało nam się zdiagnozować 5 tzw. blokerów: błędy w komunikacji w firmie, brak systematyczności w pracy nad leanem, opór pracowników przed dzieleniem się wiedzą, brak natychmiastowej informacji zwrotnej zniechęca, jesteśmy przyzwyczajeni już do lajków i serduszek natychmiast po publikacji w social media na przykład. Do tego złe nawyki i przyzwyczajenia pracowników.

       Stąd pomysł na AI?

       Zdecydowaliśmy na początku, że zbudujemy rozwiązanie, które będzie wspomagaczem wdrożenia leanu. Nie wiedzieliśmy jeszcze, co to będzie. Zależało nam jednak, żeby rozwiązanie gwarantowało, że zmiana wprowadzana np. przez konsultantów lean była trwała. Dlatego znów przeprowadziliśmy badania i określiliśmy obszary, w których powinno ono pomagać: 

       • Bezpieczeństwo pracy, 
       • Prewencja wypadków,
       • Informacja zwrotna o efektywności,
       • Koordynacja pracy,
       • Informacja o celach i kierunkach firmy.

       I na przykład jednym z nich jest redukcja błędów. Postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi. 

       I tu pojawia się machine learning, na który postawiliśmy. Przeanalizowaliśmy dane z naszego systemu ERP, dane z maszyn, z kamer i innych źródeł.  Stworzyliśmy modele predykcyjne – które trenowaliśmy tymi danymi. Dzięki temu opisaliśmy każdego pracownika – jego model behawioralny. 

       Co to znaczy?

       Jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie uzyskanych danych, kiedy pracownik jest w stanie popełnić błąd na produkcji. Możemy przewidzieć, kiedy spada jego wydajność. 

       Jak to działa?

       Tworzymy wzór: np. sposób ułożenia narzędzi na danym stanowisku. Wprowadzamy go do systemu, który potem dzięki sieci sensorów – czyli m. in. kamer, czujników zbiera dane i w czasie rzeczywistym porównuje je ze wzorcem. Dzięki temu system wie, że w danej chwili są one niewłaściwie odłożone.

       Co się wtedy dzieje?

       Wtedy wzbudza scenariusz działań naprawczych i motywujących dla danego pracownika – np. przypomnienie na ekranie “Ułóż, proszę narzędzia zgodnie ze standardem”. Co więcej system dostarcza instrukcji i przypomina, jak dany standard wygląda. Pracownik po wprowadzeniu korekt, potwierdza na ekranie, że zrealizował zadanie i jednocześnie otrzymuje feedback motywujący  “Super! Dobrze Ci idzie!”

       Czyli wspiera organizację pracy i działanie standardu…

       Ale nie tylko, bo troszczy się też o bezpieczeństwo. W tym zakresie są inne czynności, które Cassandra potrafi identyfikować i wkraczać, kiedy jest potrzebna. Weźmy firmę produkcyjną, która wycina coś z blachy. Obowiązek na takich stanowiskach to osłona i blokada na piłę. Jeśli Cassandra ten standard zna, to wie też  jak powinna być uruchamiana i używana piła. Jeśli tylko sygnały z sensorów wskażą, że osłona nie jest założona, natychmiast identyfikuje wysokie ryzyko wypadku i od razu reaguje. Informuje: kierownika, osobę odpowiedzialną za BHP i w tym samym czasie wysyła sygnał pracownikowi, któremu grozi wypadek.

       Krzyczy “Stop!”, wysyła ostrzeżenia, wymierza karę?

       Wysyła alerty, ale nikogo nie każe. Uruchamia feedback pozytywny. Oparliśmy Cassandrę na przekonaniu, że najlepsze rezultaty przynosi wspieranie. System prowadzi statystyki: wie jakie dany pracownik popełnia błędy i wie też, czy się poprawia. Wspiera ciągłe jego doskonalenie. Na przykład, jeśli na 5 detali ktoś aż 3 z nich psuje, to system sam zachęca do sprawdzenia, co zostało wykonane, jak, przenosi do instrukcji i przedstawia wzór – czyli jak z danym detalem powinno się pracować. A następnie monitoruje rezultaty.  

       Dzięki temu ma realny wpływ na zmiany postaw, eliminację błędów i systematyczne doskonalenie procesów.

       Ciekawy, jak Cassandra może sprawdzić się w Twojej firmie? Zobacz więcej szczegółów:

       Author: webgoadm

       Date: 27 lipca 2022

       „Konsumencki Laur Zaufania” dla CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®


       Miło nam poinformować, że CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® otrzymało „Konsumencki Laur Zaufania”!

       Wyróżnienie to przyznaje się na podstawie rekomendacji konsumentów w dowód zaufania za zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta, zaufanie konsumentów, pozytywne opinie i kompleksową dbałość o klienta w tym satysfakcje z wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.

       Jesteśmy dumni, że Klienci nas doceniają!

        VENDO.ERP®

       ——————————————————

       Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

       IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

       Author: webgoadm

       Date: 25 maja 2022

       CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® na konferencji „Przemysł 4.0 – branża produkcyjna i jej wyzwania”


       W imieniu organizatora Polski Instytut Rozwoju Biznesu i swoim serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji ONLINE „Przemysł 4.0 – branża produkcyjna i jej wyzwania”, która odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 31 marca 2022 roku.

       Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowych technologii i innowacji wykorzystywanych w przemyśle. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o aspektach praktycznych zarządzania produkcją i problemach w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich.

       CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® będzie reprezentował Bartłomiej Lux, który o godz. 10:00 przedstawi „Efektywność zarządzania produkcją w aspekcie wykorzystania systemu klasy MES”.

       Udział jest bezpłatny dla przedstawicieli zakładów przemysłowych i produkcyjnych.
       Szczegóły, program i formularz rejestracyjny na stronie ->
       Zapraszamy do udziału.

       VENDO.ERP®

       ——————————————————

       Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

       IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

       Author: webgoadm

       Date: 28 marca 2022

       CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®”Marką Uznaną na Polskim Rynku”


       Miło nam poinformować, że CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® została „Marką Uznaną na Polskim Rynku”

       MARKA UZNANA NA POLSKIM RYNKU to niepowtarzalne odznaczenie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, które działają profesjonalnie, a zarazem w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny – nieustannie skutecznie dbając o dobro swoich Klientów, Pracowników oraz Biznesowych Partnerów. Ten certyfikat przyznawany jest jedynie najbardziej cenionym podmiotom oraz w oparciu o nieposzkalowane opinie i rekomendacje konsumenckie, wyróżnienie to stanowi swoisty rynkowy wyraz uznana wobec laureatów za ich zaangażowanie, uczciwość i szacunek, które przejawiają się w każdym aspekcie swojej działalności.

       Zobacz wszystkie nasze wyróżnienia

       VENDO.ERP®

       ——————————————————

       Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

       IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

       Author: webgoadm

       Date: 18 marca 2022

       VENDO.ERP® wyprzedza trendy rynkowe – raport ERP portalu ERPview.pl – „Perspektywy 2022”


       Przez wiele lat systemy klasy ERP rozwijały się dość wolno. Producenci skupiali się na rozwoju funkcjonalności oraz na dostarczaniu modułów, które obejmowały kolejne obszary biznesowe przedsiębiorstwa.

       Tak było, ale już tak nie jest. Świat coraz szybciej pędzi do przodu i nie widać na horyzoncie, żeby zwolnił. Pojawiają się nowe technologie, które są użyteczne dla nas i są szybko absorbowane przez odbiorców. Pandemia spowodowała zmianę modelu pracy dla dużej części nas – digitalizacje procesów, przejście do pracy w świecie on-line stał się faktem oraz naszą codziennością. Szacuje się, że około 50% pracowników jednak nie wróci do biur i będzie pracować w trybie hybrydowym. Jest 30 technologii, które będą miały wpływ na nasze życie, pracę, otoczenie oraz firmy, które tworzymy lub w nich pracujemy – to sporo.

       W VENDO.ERP® będziemy skupiali się na kilku z nich w roku 2023 oraz w kolejnych latach:

       Automatyzacja procesów

       Jest olbrzymi potencjał poprawy efektywności działania organizacji, procesów poprzez ich automatyzację oraz digitalizację. Czy można zautomatyzować proces obsługi zamówienia sprzedaży, żeby pierwsza interakcja człowieka z zamówieniem odbyła się na etapie pakowania na magazynie? Tak! Budujemy i tworzymy dobre praktyki automatyzacji procesów biznesowych.

       Chmura

       Jest już z nami od dawna, lecz w Polsce nie cieszyła się do tej pory dużą popularnością. To już się zmienia i widzimy, że zainteresowanie chmurą z sektora firm MSP jest coraz większe. Jest kilka czynników które mają na to wpływ:

       – Mniejsza dostępność serwerów, długi czas oczekiwania na realizację zamówień.
       – Coraz większa mobilność aplikacji – w tym systemów ERP,
       – Świadomość bezpieczeństwa dostępu do danych i aplikacji. Korzystając z chmury w zasadzie nie musimy o tym myśleć. W przypadku zarządzania własnym serwerem zapominamy o bezpieczeństwie a coraz częściej firmy z sektora MSP są atakowane, dane są wykradane a firmy są szantażowane okupem;
       – Prostsze i tańsze zarządzanie, skalowanie zasobów, coraz więcej usług w chmurze, z których możemy skorzystać.

       Mobilne ERP

       Jesteśmy uzależnieni od telefonów, tabletów. Przyzwyczailiśmy się do informacji natychmiastowej, do komunikacji on-line. To już nasze nowe środowisko życia i systemy ERP również muszą podążać za oczekiwaniami użytkowników. Wielu producentów ERP tworzy dedykowane aplikacje mobilne, które wspomagają proces związany z obsługą klienta, serwisu czy HR. Według mnie ten kierunek nie jest optymalny, ponieważ jest on po prostu drogi, zarówno dla producenta, jak i dla klienta. Ostatnie dwa lata intensywnie pracowaliśmy nad implementacją technologii, która da VENDO.ERP® pełną mobilność niezależnie od systemu operacyjnego, przeglądarki. Sukcesywnie udostępniamy kolejne obszary biznesowe on-line Klientom i chcemy zakończyć proces przejścia na całkowicie mobilne VENDO.ERP® dostępne z przeglądarki internetowej w ciągu najbliższego roku.

       Sztuczna inteligencja oraz maszynowe uczenie w ERP

       Olbrzymi potencjał tej technologii nie jest jeszcze doceniany przez naszą branżę. VENDO.ERP® jako pierwsza firma na świecie wykorzystała machine learning w zakresie optymalizacji harmonogramowania produkcji (VENDO.ALICE). Obecnie w 3 kwartale tego roku zaoferujemy rynkowi kolejne rozwiązanie oparte o AI oraz ML, które będzie wspomagało bezpieczeństwo pracy, poprawę flow na produkcji, skrócenie czasu wprowadzenia nowego wyrobu i wiele innych aspektów ważnych w firmach produkcyjnych.

       Dzisiaj ekosystem VENDO.ERP® to łatwość integracji z bankami, urządzeniami IoT, platformami e-commerce, kurierami, dostawcami, odbiorcami, systemami CAD/CAM, szafami narzędziowymi, regałami automatycznymi i wieloma innymi platformami, urządzeniami, które wykorzystują klienci w swoich organizacjach. Cały czas rozwijamy nasz ekosystem, ponieważ dzięki niemu nasi klienci oszczędzają czas, skracają łańcuch dostaw i stają się bardziej konkurencyjni. Bezpośrednia integracja to konieczność rozwiązań klasy ERP.

       Bartłomiej Lux

       VENDO.ERP®

       ——————————————————

       Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

       IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

       Author: webgoadm

       Date: 7 marca 2022

       Zarządzanie produkcją w firmie Ela – Wyrób Folii i Opakowań dzięki VENDO.ERP®


       Ela – Wyrób Folii i Opakowań to rodzinna firma, która produkuje folie dla całego szeregu branż w Polsce i Europie. Dziennie produkuje 60 ton folii, zatrudnia około 200 pracowników, a obroty regularnie przekraczają 100 mln zł.

       Dynamiczny rozwój wymagał od firmy ciągłych inwestycji, a także usprawnienia procesu zarządzania produkcją oraz całą organizacją. W związku z tym firma rozpoczęła poszukiwania firm, które mogłyby im w tym procesie pomóc i zaimplementować odpowiedni system ERP. Podczas poszukiwań, okazało się, że znalezienie odpowiedniej firmy dostarczającej oprogramowanie ERP nie jest proste. Zazwyczaj dostępne na rynku rozwiązania były predefiniowane i mało elastyczne. To firmie Ela – Wyrób Folii i Opakowań nie wystarczało – oczekiwała większej elastyczności i możliwości konfiguracji oprogramowania pod swoje potrzeby.

       Rozwiązanie VENDO.ERP® okazało się najbardziej trafione. Od tamtego czasu firma współpracuje z VENDO.ERP® i znacząca większość organizacji jest obsługiwane dzięki temu systemowi.

       DZIAŁ PLANOWANIA

       Planowanie w Ela – Wyrób Folii i Opakowań polegało na segregowaniu zleceń i opisywaniu ich numerami linii. Później takie zamówienie trafiało na produkcję, gdzie czekało na swoją kolejność w realizacji. O kolejności decydował termin wpłynięcia zamówienia. Firma zdawał sobie sprawę z tego, że to bardzo niedoskonałe i ograniczające, dlatego na własną rękę próbowała ten proces zoptymalizować. Zdecydowali się na Excela, jednego arkusza w chmurze, do którego miało dostęp więcej osób. Jednak i takie rozwiązanie nie było wystarczające.
       Po wdrożeniu VENDO.ERP® to, co zajmowało pracownikom Ela – Wyrób Folii i Opakowań godziny, pracownicy są w stanie załatwić kilkoma kliknięciami. Tabele w Excelu zastąpił harmonogram, który pozwala na sprawne ułożenie zamówień bez możliwości powielenia zleceń. Dzięki filtrom, w sposób łatwy i przejrzysty mogą posegregować zamówienia przez termin, nazwę klienta, technologię, a to tylko niewielka część funkcji, którą oferuje firmie system VENDO.ERP®.

       DZIAŁ JAKOŚCI/PRODUKCJI

       W firmie Ela – Wyrób Folii i Opakowań, jakość, legalność produktów oraz zadowolenie klienta są sprawą kluczową. Dzięki VENDO.ERP® firma ma możliwość pełnej identyfikacji produktów, co oznacza możliwość prześledzenia produktów i procesów w całym łańcuchu. System incydentalności produktów na każdym etapie jest bardzo ważny, dzięki temu klienci firmy mają pewność, że otrzymują produkt najlepszej jakości. Jednym z celów firmy Ela – Wyrób Folii i Opakowań na najbliższą przyszłość jest pełna automatyzacja procesu kontroli jakości, z wykorzystanie nowego modułu VENDO.ERP®, który ma to w pełni umożliwić.

       DZIAŁ SPRZEDAŻY

       Moduł CRM w VENDO.ERP® jest ostatnim modułem, który został wdrożony u firmie Ela – Wyrób Folii i Opakowań i dzięki temu w ramach jednego systemu pracownicy są w stanie pracować nad pełnym obieg dokumentacji związanej z bieżącą obsługą zamówień klientów. Podstawowe zalety to: pełna weryfikowalność zamówień i dokumentów wchodzących do działu sprzedaży, pełna przejrzystość w sytuacjach, kiedy trzeba sprawdzić gdzie jest dany materiał, dla którego klienta i w którym momencie produkcji się znajduje. Bardzo ważną zaletą pracy w jednym systemie – VENDO.ERP® jest łatwość przeprowadzenia analiz – system pozwala na dowolną analizę tego co wchodzi do firmy, w jakich ilościach, w jakich destynacjach, jakiego rodzaju to klient i to wszystko możliwe jest za pomocą dwóch, trzech kliknięć w systemie. Taka pełna analiza jest niezbędna do dalszych procesów i do podejmowania kolejnych ważnych decyzji dotyczących współpracy z klientami.
       Przed firmą Ela – Wyrób Folii i Opakowań nowe wyzwania, dynamicznie zmieniający się rynek wymusza na firmie ciągłe inwestycje. Firma postawiła sobie ambitny cel, żeby w przeciągu najbliższych pięciu lat wprowadzić na rynek w pełni recyklingowane opakowanie barierowe. Wiąże się to z ciągłym rozwojem parku maszynowego i zasobów ludzkich, a tym samym wymusza na firmie jeszcze lepsze zarządzanie. System VENDO.ERP® będzie zaangażowany w ten proces.
       VENDO.ERP®

       ——————————————————

       Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

       IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

       Author: webgoadm

       Date: 21 lutego 2022