https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Komercjalizację dóbr niematerialnych ułatwia CRM w VENDO.ERP


Dostosowanie modułów CRM do potrzeb centrów transferu technologii pozwala na szybki wgląd w informacje o twórcach i klientach oraz usprawnia system rozliczeń.

Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga innowacji w postaci nowych produktów i usług. Aby trafiły one na rynek, niezbędny jest transfer technologii i komercjalizacja wiedzy, co pozwala na przekształcenie projektów, prototypów, badań w innowacje konieczne dla rozwoju gospodarki w skali mikro i makroekonomicznej.

Większość wartości wytwarzanej w akademickich centrach transferu technologii to tzw. dobra niematerialne (są to wyniki twórczości naukowej, prawa do wynalazków patenty etc.). Ich rejestracja w urzędzie patentowym, komercjalizacja, rozliczenia z twórcami oraz współwłaścicielami to dość złożony proces z którym na co dzień jednostki te mają do czynienia.

Dla ułatwienia procesu zarządzania dobrami niematerialnymi warto zastosować narzędzia informatyczne, takie jak systemy klasy CRM lub moduły CRM wchodzące w skład rozwiązań ERP, gromadzące wiedzę na temat twórców oraz klientów. Wymagają one oczywiście pewnych dostosowań do akademickiej rzeczywistości. Spójrzmy jak Centrum Transferu Technologii AGH rozbudowało moduł CRM w VENDO.ERP by usprawnić procesy związane z transferem wiedzy i komercjalizacją dóbr niematerialnych.

Moduł do zarządzania relacjami z klientami został pod potrzeby jednostki wyposażony w dodatkowe funkcje i elementy, które ułatwiają, skracają i częściowo automatyzują czynności związane z obsługą dóbr niematerialnych od ich zarejestrowania w systemie, obsługę umów licencyjnych czy sprzedaży i wypłatę należności twórcom czy obsługę procesów inkubacji i kreowania spin-off. Oto niektóre z nich:

 • Prowadzenie rejestru dóbr intelektualnych z uwzględnieniem współwłasności.
 • Możliwość elektronicznego zgłoszenia doba niematerialnego przez twórców,
 • Obsługa korespondencji z Urzędem Patentowym i twórcami,
 • Możliwość wygenerowania karty oferty technologicznej dzięki dynamicznym szablonom zdefiniowanym w systemie VENDO.ERP, które można także wydrukować i wysłać do klientów w postaci papierowej. Możliwość upublicznienia oferty przez mechanizm b2b.
 • Zarządzanie umowami o współpracy, licencyjnymi, sprzedaży praw, NDA, inkubacji, współwłasności praw, przeniesienia nabywanych praw do własności intelektualnej.
 • Obsługa zapytań o ofertę technologiczną z włączeniem do procesu brokerów innowacji.
 • Twórcy bezpośrednio związani z uczelnią zostali zdefiniowani w systemie jako klienci wewnętrzni. W ten sposób po wejściu w kartotekę kontrahentów i oznaczeniu, że mają być widoczni wyłącznie kontrahenci wewnętrzni uzyskuje się informacje na temat twórców.
 • Fakturowanie i rozliczanie przychodów z komercjalizacji. W module zastosowano specjalny mechanizm dotyczący specyficznego rozliczania przychodów z komercjalizacji, który pozwala na wyliczenie wynagrodzenia dla twórców z uwzględnieniem wkładu twórczego i kosztów komercjalizacji. Wartości te mogą być podane w dwóch walutach, zarówno w PLN jak i w euro. Wydruki takie są przekazywane do kwestury.
 • Ułatwienie rozliczeni z urzędem patentowym dzięki możliwości przefiltrowania zakładki „zobowiązania” pod kątem opłat z tytułu. Gdy zbliża się dana płatność z tego poziomu można ją uregulować. Opracowano również mechanizm rozliczania opłat patentowych ze współwłaścicielami a prowadzącym postępowanie przed UP RP.
 • Personalizacja wydruków dzięki której można wygenerować listę twórców wraz z procentowym ich udziałem twórczym do danego dobra niematerialnego i wiele innych wydruków dla sprawozdawczości czy parametryzacji dyscyplin naukowych. Większość danych można łatwo eksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Wdrożenie skastomizowanego modułu CRM pozwoliło Centrum Transferu Technologii na osiągnięcie następujących celów:

 • zarządzanie procesem ochrony własności niematerialnej;
 • utrzymanie ochrony poprzez sprawny proces opłat patentowych;
 • poprawa skuteczności działań marketingowych;
 • obsługa umów licencyjnych i sprzedaży praw – komercjalizacja bezpośrednia;
 • podniesienie jakości obsługi klienta poprzez terminowe odpowiedzi na zapytania ofertowe;
 • obsługa sprzedaży usług (B+R+I);
 • obsługa inkubatora;
 • obsługa procesu kreowania spin-of oraz późniejszych relacji korporacyjnych aż do wyjścia ze spółki,
 • obsługa procesu zakupowego usług profesjonalnych;
 • usprawnienie obiegu dokumentów – delegowanie zadań.

/artykuł Agnieszki Szturo/

——————————————————

Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

Author: webgoadm

Date: 19 czerwca 2020