https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

System WMS

Co to jest system WMS?

system wms

System WMS (ang. Warehouse Management System) to informatyczny system magazynowy służący do zarządzania jego zasobami, operacjami magazynowania i procesami logistycznymi za pomocą pełnej automatyzacji procesów. System magazynowy WMS zapewnia bieżące wsparcie i umożliwia optymalizację procesów związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, kompletacją oraz wysyłką towarów.

WMS jako program do zarządzania magazynem umożliwia śledzenie ruchu produktów, zarządzanie zapasami oraz kontrolowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. System do zarządzania magazynem WMS integruje się z innymi systemami, takimi jak ERP, co pozwala na płynną wymianę danych i koordynację działań w całym przedsiębiorstwie.

Dzięki funkcjonalnościom takim jak zarządzanie miejscami składowania, automatyczne generowanie dokumentów oraz monitorowanie wydajności pracowników, WMS ma zasadniczy wpływ na efektywność operacyjną i precyzję zarządzania magazynem.

Umów bezpłatną prezentację systemu WMS w ramach VENDO.ERP® 

Funkcje systemu WMS

Poniżej prezentujemy najważniejsze funkcje systemu WMS

Szybka i bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola obrotu magazynowego

Funkcja polega na tym, że system WMS „wydaje rozkazy” magazynierom oraz dostarcza informacje dotyczące stanów magazynowych, lokalizacji, partii. Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub opakowania.

W rezultacie zapewnia to pełne śledzenie partii (traceability). Operator może również w momencie przyjmowania towaru do magazynu zaczytać do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej przez inny podmiot. Systemy te mają wbudowaną obsługę standardu logistycznego GS1.

Kontrola ilościowa i jakościowa przyjmowanego do magazynu towaru pod kątem zgodności dostawy z zamówieniem

Funkcja ta pozwala zwiększyć efektywność magazynowania, ponieważ operatorzy pracują w oparciu o kody kreskowe i kolektory danych. W jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, wydanie na produkcję czy wysyłka do odbiorcy.

Skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie. Bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Przyjęcie i rozłożenie towaru w systemie WMS

Funkcja ta sprawia, że magazynier rejestruje przyjęcie towaru na magazyn dzięki zastosowaniu skanerów.  Potwierdzanie skanerem przyjęcia minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i przyspiesza wprowadzanie informacji o towarze do systemu. W efekcie zapewnia to aktualność danych i umożliwia szybkie śledzenie jego położenia.

Po zarejestrowaniu, system WMS analizuje zdefiniowane parametry i decyduje, gdzie umieścić towar. WMS planuje rozmieszczenie produktów w sposób, który maksymalizuje wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej oraz ułatwia przyszłe procesy kompletacji i wysyłki.

Algorytmy systemu WMS biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak częstość dostępu do danego produktu, jego wielkość, ciężar i specjalne wymagania dotyczące warunków przechowywania. Dzięki temu każdy towar jest składowany efektywnie i bezpiecznie, co znacząco poprawia szybkość i sprawność operacji magazynowych.

Kompletacja i wysyłka

Funkcja kompletacji w systemie WMS to proces zbierania poszczególnych produktów z magazynu w celu przygotowania kompletnego zamówienia. System magazynowy WMS optymalizuje ścieżki, którymi poruszają się pracownicy, wybierając trasy minimalizujące czas potrzebny na zebranie wszystkich elementów zamówienia. Dzięki temu cały proces jest szybszy i mniej podatny na błędy. Jest to szczególnie ważne w magazynach o dużym natężeniu ruchu i wielu zamówieniach.

Po skompletowaniu zamówienia następuje etap wysyłki, który również jest wspierany przez system WMS. System ten automatycznie generuje potrzebne dokumenty wysyłkowe, takie jak listy przewozowe czy faktury, a także aktualizuje statusy zamówień w systemie.

Pracownicy są kierowani przez system w procesie pakowania, etykietowania oraz przygotowania przesyłek do odbioru przez firmy kurierskie lub transportowe. To zintegrowane podejście zapewnia, że każde zamówienie jest prawidłowo i efektywnie przygotowane do wysyłki. W rezultacie znacznie skraca czas realizacji zamówienia i zwiększa satysfakcję klienta.

Inwentaryzacja w systemie WMS

Funkcja inwentaryzacji w systemie magazynowym WMS jest procesem, który umożliwia dokładne monitorowanie i weryfikację stanów magazynowych. W systemie WMS, inwentaryzację można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od potrzeb organizacji.

Firmy najczęściej stosują inwentaryzację cykliczną, gdzie regularnie sprawdzane są wybrane grupy produktów lub lokalizacje magazynowe . Pełną inwentaryzację przeprowadza się zazwyczaj raz do roku. System WMS zapewnia narzędzia do planowania, realizacji i monitorowania tych działań, automatyzując wiele zadań, takich jak generowanie raportów i analiz.

Dzięki integracji z innymi funkcjami systemu, jak śledzenie przemieszczeń towarów czy zarządzanie zamówieniami, proces inwentaryzacji staje się częścią szerszego systemu zarządzania magazynem. To pozwala na szybką reakcję na wszelkie niezgodności, takie jak braki czy nadwyżki zapasów, i zapewnia wysoką dokładność danych magazynowych. Automatyzacja inwentaryzacji w systemie WMS znacząco przyczynia się do optymalizacji kosztów i poprawy efektywności operacji magazynowych.

Porozmawiajmy o dostosowaniu systemu magazynowego WMS do konkretnych potrzeb Twojej firmy

Umów bezpłatną prezentację systemu WMS w ramach VENDO.ERP® 

 

Jak system magazynowy WMS wspiera zarządzanie pracą?

System WMS zarządza pracą magazynierów przydzielając zadania do realizacji, co znacząco poprawia efektywność i skuteczność operacji magazynowych. Przydziela je na podstawie aktualnych potrzeb oraz priorytetów operacyjnych, takich jak pilność zamówień czy optymalizacja tras kompletacji.

Każdy magazynier otrzymuje instrukcje dotyczące tego, skąd ma zabrać lub gdzie odłożyć towar oraz jaką ścieżkę powinien obrać. Instrukcje przekazuje za pomocą urządzeń mobilnych, takich  terminale przenośne (kolektory danych). Pozwala to na bieżące aktualizowanie statusu wykonanych zadań i szybkie reagowanie na zmiany. Magazynier potwierdza wykonanie danej instrukcji zeskanowaniem kodu kreskowego towaru i lokalizacji magazynowej.

System magazynowy WMS również monitoruje i analizuje wydajność pracy magazynierów, wykorzystując zebrane dane do dalszego doskonalenia procesów i optymalizacji zadań. Dzięki temu możliwe jest nie tylko szybsze i dokładniejsze wykonanie pracy, ale również identyfikacja obszarów wymagających dodatkowego szkolenia lub modyfikacji procesów. Zarządzanie pracą w systemie WMS pomaga więc nie tylko w codziennym zarządzaniu zadaniami, ale także w długoterminowym planowaniu i rozwoju operacji magazynowych.

System magazynowy WMS dla firm produkcyjnych

System magazynowy WMS dla firm produkcyjnych pełni kluczową rolę w synchronizacji procesów magazynowych z procesami produkcyjnymi. Dzięki niemu możliwa jest precyzyjna koordynacja dostaw komponentów bezpośrednio na linie produkcyjne zgodnie z harmonogramem produkcji, co minimalizuje przestoje i zapewnia płynność procesów. System WMS umożliwia planowanie dostaw na konkretną godzinę, co jest niezwykle ważne w kontekście ciągłej produkcji.

Zarządzanie traceability, czyli możliwość śledzenia każdego komponentu od momentu przyjęcia na magazyn aż po wykorzystanie w procesie produkcyjnym, jest kolejnym istotnym aspektem WMS w przemyśle. System zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę nad przepływem materiałów, co jest kluczowe dla zachowania wysokich standardów jakości i spełnienia wymagań regulacyjnych.

WMS zleca również rozkazy pobrania na magazyn, gdy towar zostaje wyprodukowany. Taki systematyczny przepływ informacji umożliwia natychmiastowe reagowanie na zmiany w środowisku produkcyjnym, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i efektywne zarządzanie zapasami. Dzięki tym funkcjom, WMS staje się niezbędnym narzędziem wspierającym zarządzanie magazynem i logistyką w firmach produkcyjnych.

Umów bezpłatną prezentację systemu WMS w ramach VENDO.ERP® 

 

Kompletacja towarów

Kompletacja towarów w magazynie to proces zbierania i łączenia różnych produktów z magazynu w celu przygotowania ich do wysyłki do klienta lub do produkcji. Jest to kluczowy element zarządzania magazynem i logistyki, mający na celu zapewnienie, że zamówienia są realizowane dokładnie i efektywnie.

Etapy kompletacji towarów

 • Przyjęcie zamówienia

Proces kompletacji rozpoczyna się od otrzymania zamówienia od klienta lub wewnętrznego działu produkcji. Zamówienie zawiera listę produktów, które należy zebrać.

 • Wydruk listy kompletacyjnej

Lista kompletacyjna (ang. pick list) to dokument zawierający szczegółowe informacje o zamówionych produktach, ich lokalizacjach w magazynie, ilościach i ewentualnych specyfikacjach.

 • Zbieranie produktów:

Pracownicy magazynu przemieszczają się po magazynie zgodnie z listą kompletacyjną i zbierają wymagane produkty. Proces ten może być wspomagany przez różne technologie, takie jak skanery kodów kreskowych, systemy zarządzania magazynem (WMS) czy technologie pick-to-light.

 • Kontrola jakości:

Po zebraniu wszystkich produktów, przeprowadza się kontrolę jakości, aby upewnić się, że zebrano właściwe produkty w odpowiednich ilościach i że są one w dobrym stanie.

 • Pakowanie

Zebrane produkty są pakowane zgodnie z wymaganiami zamówienia. Pakowanie może obejmować zabezpieczenie produktów, etykietowanie oraz przygotowanie do wysyłki.

 • Etykietowanie i wysyłka:

Na końcu kompletacji, przesyłka jest etykietowana odpowiednimi informacjami (adres odbiorcy, numer zamówienia, itp.) i przekazywana do działu wysyłki, gdzie jest gotowa do załadunku i transportu do klienta.

 • Dokumentacja magazynowa

Każdy etap kompletacji powinien być odpowiednio udokumentowany, aby umożliwić śledzenie zamówienia i rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Strategie kompletacji towarów

Strategie kompletacji / pobierania towarów w systemie WMS są kluczowe dla efektywności operacji kompletacji. Każda z nich ma swoje specyficzne zastosowania i korzyści, dostosowane do różnorodnych wymagań i struktur magazynowych. Oto trzy popularne strategie,

1. Pick by Order (Pobieranie według zamówienia)

Ta strategia polega na kompletowaniu każdego zamówienia indywidualnie. Magazynier otrzymuje na urządzenie przenośne listę produktów do zebrania wyłącznie dla jednego zamówienia, co pozwala na szczegółowe dostosowanie do specyficznych wymagań klienta. Jest to szczególnie użyteczne w magazynach o niskiej ilości zamówień z dużą różnorodnością produktów. Jednakże, metoda ta może być mniej efektywna czasowo w przypadku większej liczby zamówień, gdyż wymaga wielokrotnego przechodzenia przez te same obszary magazynu.

2. Multipicking (Wielokrotne pobieranie)

Multipicking polega na zbieraniu produktów dla wielu zamówień jednocześnie. WMS agreguje potrzebne produkty z różnych zamówień, co pozwala na jednorazowe odwiedzenie danej lokalizacji dla zbierania większej ilości towarów. Ta strategia znacząco zwiększa efektywność, redukując czas potrzebny na kompletację i minimalizując przemieszczenia w magazynie. Jest idealna dla magazynów o wysokim wolumenie powtarzających się produktów w zamówieniach.

3. Zone Picking (Pobieranie strefowe)

W strategii strefowej magazyn jest podzielony na określone obszary (strefy), a każdy magazynier jest odpowiedzialny za kompletację zamówień tylko w swojej strefie. Produkty są następnie przekazywane między strefami lub kierowane do obszaru konsolidacji, gdzie są finalizowane do wysyłki. Zone picking jest szczególnie efektywny w dużych magazynach, gdzie dzielenie pracy na strefy pozwala na szybsze przetwarzanie zamówień i zmniejszenie zatorów operacyjnych.

Każda z tych strategii może być indywidualnie dostosowana w systemie WMS, aby odpowiadać specyfice działalności i wymaganiom logistycznym magazynu. Co w rezultacie pozwala na optymalizację pracy i zwiększenie ogólnej wydajności procesów magazynowych.

Jakie korzyści zapewnia system magazynowy WMS?

System zarządzania magazynem WMS zapewnia wiele korzyści, które mogą znacząco poprawić efektywność i skuteczność operacji magazynowych. Oto główne korzyści płynące z wdrożenia systemu WMS.

Zwiększona efektywność operacyjna

Automatyzacja procesów, takich jak przyjmowanie towarów, kompletacja, pakowanie i wysyłka, redukuje czas potrzebny na wykonanie tych zadań i minimalizuje błędy.

Lepsza kontrola zapasów

WMS umożliwia śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym, co pozwala na dokładne monitorowanie stanów magazynowych, minimalizowanie nadmiernych zapasów oraz zapobieganie brakowi towarów.

Bardziej dokładna inwentaryzacja

Dzięki WMS firmy mogą osiągnąć dokładność inwentaryzacji na poziomie 99% i wyżej. System pozwala na ciągłe śledzenie zasobów, co minimalizuje ryzyko braków magazynowych i nadmiaru zapasów. Jest to możliwe dzięki funkcjom takim jak automatyczne skanowanie i śledzenie produktów w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej

System WMS jako program do zarządzania magazynem może pomóc w optymalnym rozmieszczeniu towarów w magazynie, co zwiększa efektywność wykorzystania dostępnej przestrzeni i ułatwia dostęp do produktów.

Szybsza kompletacja zamówień

Dzięki zautomatyzowanemu prowadzeniu pracowników przez proces kompletacji, system WMS minimalizuje czas potrzebny na zebranie zamówień i redukuje ryzyko błędów.

Zmniejszenie  kosztów operacyjnych

Automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z pracą, przestrzenią magazynową i zarządzaniem zapasami.

Poprawa dokładności danych

WMS automatycznie rejestruje i aktualizuje dane dotyczące przyjęć, wysyłek i stanów magazynowych, co minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa dokładność informacji.

Lepsze zarządzanie pracą

System magazynowy WMS umożliwia monitorowanie wydajności pracowników, planowanie zadań i optymalizację ich przydzielania, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich.

Śledzenie partii i dat ważności:

Program magazynowy WMS może śledzić partie produktów oraz daty ważności, co jest szczególnie ważne w branżach, gdzie konieczne jest zarządzanie produktami o ograniczonym czasie przydatności do użycia (np. farmacja, spożywcza).

Zwiększona przejrzystość i widoczność

program do zarządzania magazynem WMS dostarcza pełny wgląd w procesy magazynowe, umożliwiając lepsze monitorowanie operacji i podejmowanie świadomych decyzji.

Skrócenie czasu realizacji zamówień

WMS pozwala na optymalizację procesów kompletacji i wysyłki, co skraca czas realizacji zamówień. Według niektórych źródeł, systemy te mogą skrócić czas realizacji o 20-30%. Jest to kluczowe dla klientów wymagających szybkiej dostawy, zwłaszcza w branży e-commerce.

Poprawa satysfakcji klienta

Szybsza i dokładniejsza realizacja zamówień oraz lepsza kontrola zapasów przyczyniają się do wyższej jakości obsługi klienta i zwiększenia jego zadowolenia.

Skalowalność i elastyczność:

Systemy WMS są zazwyczaj skalowalne i mogą być dostosowywane do zmieniających się potrzeb biznesowych, co pozwala na ich rozwój wraz z rozwojem firmy.

Integracja z innymi systemami:

WMS może być zintegrowany z innymi systemami przedsiębiorstwa, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning) czy TMS (Transportation Management System), co umożliwia płynne zarządzanie całym łańcuchem dostaw.

Jak powinno przebiegać wdrożenie systemu WMS?

Wdrożenie systemu WMS jest złożonym procesem, który wymaga starannego planowania i koordynacji.

Oto kluczowe kroki, które powinny być podjęte podczas wdrażania systemu WMS

Ocena potrzeb i analiza wymagań

 • Zrozumienie potrzeb biznesowych: przeprowadzenie analizy aktualnych procesów magazynowych i identyfikacja obszarów, które wymagają poprawy.
 • Definiowanie celów wdrożenia: określenie celów, które firma chce osiągnąć poprzez wdrożenie WMS, takich jak poprawa dokładności zapasów, zwiększenie efektywności operacyjnej czy lepsza kontrola nad procesami magazynowymi.

Wybór odpowiedniego systemu WMS

 • Badanie dostępnych systemów: ocena różnych systemów WMS dostępnych na rynku pod kątem ich funkcjonalności, skalowalności i integracji z innymi systemami (np. ERP).
 • Przeprowadzenie demonstracji i testów: poproszenie dostawców o demonstracje swoich systemów i przeprowadzenie testów, aby ocenić ich zgodność z wymaganiami firmy.
 • Wybór dostawcy: wybór systemu WMS i dostawcy, który najlepiej spełnia potrzeby firmy.

Planowanie wdrożenia

 • Tworzenie zespołu wdrożeniowego: wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie WMS, który będzie składał się z przedstawicieli różnych działów (np. logistyka, IT, produkcja).
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia: sporządzenie szczegółowego planu wdrożenia, uwzględniającego wszystkie etapy projektu i kluczowe terminy.

Przygotowanie infrastruktury 

 • Modernizacja sprzętu: upewnienie się, że firma dysponuje odpowiednim sprzętem, takim jak skanery kodów kreskowych, komputery i sieci Wi-Fi, które będą kompatybilne z nowym systemem.
 • Przygotowanie magazynu: organizacja magazynu w sposób, który będzie wspierał nowe procesy zarządzania magazynem i minimalizował zakłócenia podczas wdrożenia.

Migracja danych

 • Przygotowanie danych: przegląd, czyszczenie i formatowanie danych dotyczących zapasów, lokalizacji, produktów itp.
 • Migracja danych: przeniesienie danych do nowego systemu WMS, upewniając się, że wszystkie informacje są dokładne i kompletne.

Konfiguracja systemu WMS

 • Dostosowanie systemu: konfiguracja systemu WMS zgodnie z wymaganiami firmy, uwzględniając specyficzne procesy i procedury magazynowe.
 • Integracja z innymi systemami: zapewnienie integracji WMS z innymi systemami używanymi w firmie, takimi jak ERP, TMS czy systemy produkcyjne.

Szkolenie pracowników

 • Szkolenie użytkowników końcowych: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników magazynu i innych użytkowników systemu, aby zapewnić im odpowiednie umiejętności do korzystania z nowego WMS.
 • Szkolenie administratorów: Szkolenie personelu IT i administratorów systemu w zakresie zarządzania i utrzymania WMS.

Testowanie systemu WMS i pilotaż

 • Testowanie systemu: przeprowadzenie testów funkcjonalnych i integracyjnych, aby upewnić się, że system działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Pilotaż: uruchomienie pilotażowego wdrożenia systemu w wybranym obszarze magazynu, aby zidentyfikować ewentualne problemy i wprowadzić niezbędne poprawki przed pełnym wdrożeniem.

Pełne wdrożenie WMS

 • Uruchomienie systemu: wdrożenie systemu WMS w całym magazynie, monitorując procesy i zapewniając wsparcie dla użytkowników w pierwszych dniach po uruchomieniu.
 • Rozwiązywanie problemów: szybkie reagowanie na wszelkie problemy, które mogą się pojawić podczas początkowego okresu użytkowania systemu.

Monitorowanie i optymalizacja

 • Monitorowanie wydajności: regularne monitorowanie wydajności systemu i procesów magazynowych, aby ocenić osiągnięcie założonych celów.
 • Ciągła optymalizacja: wprowadzanie ciągłych usprawnień na podstawie zebranych danych i opinii użytkowników, aby maksymalizować korzyści z wdrożenia WMS.

Przeczytaj: Przykładowe wdrożenie WMS  w firmie logistycznej

 

WMS i ERP

ERP odpowiada za zarządzanie zasobami całego przedsiębiorstwa, podczas kiedy WSM obsługuje tylko funkcjonalności związane z obsługą składowania i ruchu magazynowego. Niektóre systemy ERP w tym program VENDO.ERP®  oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP. Inne obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Często spotykana jest integracja systemu ERP z zewnętrznymi aplikacjami do zarządzania magazynem.  To na jakie rozwiązanie się zdecydować, zależy od specyfiki działania przedsiębiorstwa. Firmy posiadające ogromne magazyny, dużą liczbę pracowników na magazynie i skomplikowane procesy logistyczne (np. centra logistyczne) wykorzystują często wyspecjalizowane, bardzo zaawansowane systemy do zarządzania magazynem. Są one osobnymi aplikacjami. W firmach produkcyjnych, gdzie ważne są aspekty śledzenia partii, atestów, dostarczania materiałów pod stanowisko na podstawie harmonogramów dobrze sprawdzają się zintegrowane systemy ERP i WMS od jednego producenta.

Porozmawiajmy o dostosowaniu systemu magazynowego WMS do konkretnych potrzeb Twojej firmy

Umów bezpłatną prezentację systemu WMS w ramach VENDO.ERP®