DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Realizujemy projekt:

Wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu wspierającego procesy produkcyjne
Nazwa Beneficjenta: CFI Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WARTOŚĆ PROJEKTU: 135 300,00 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości 93 500,00 PLN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: I. NOWOCZESNA GOSPODARKA DLA DZIAŁANIA 1.2. BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH”
CEL PROJEKTU:
pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych mających
na celu skomercjalizowanie powstałego w ramach prac badawczo-rozwojowych rozwiązania.
 PLANOWANE EFEKTY:
obejmują zwiększenie obszaru działań przedsiębiorstwa, wkroczenie na nowe rynki
(również zagraniczne) oraz podwyższenie poziomu sprzedaży.

Realizujemy projekt:

„Opracowanie modelu predykcyjnego służącego do redukcji odstępstw i błędów w systemach zarządzania produkcją
przy wykorzystaniu fuzji ekonomii behawioralnej i wzorców zachowań ludzkich”
Umowa o dofinansowanie nr Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-045B/19-003
Nazwa Beneficjenta: CFI Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 442 240,60 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości 3 168 422,60 PLN
Okres realizacji: 2020 – 2022
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: I. NOWOCZESNA GOSPODARKA DLA DZIAŁANIA 1.2. BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH”
CEL PROJEKTU:
opracowanie modelu predykcyjnego służącego do redukcji odstępstw i błędów w systemach zarządzania produkcją
(przy wykorzystaniu fuzji ekonomii behawioralnej i wzorców zachowań ludzkich).
PLANOWANE EFEKTY PRAC B+R:
Stworzenie pierwszego na świecie rozwiązania umożliwiającego analizę i reakcję na zdarzenia produkcyjne
w czasie rzeczywistym, opartego o wykorzystanie profili zachowań tworzonych na bazie
samo rozwijających się, dedykowanych sztucznych sieci neuronowych powstających w wyniku zebranych
i przeanalizowanych danych statystycznych oraz modeli Data Mining.

Realizujemy projekt:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji za pomocą inwestycji
w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ”
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-03A5/20-002
Nazwa Beneficjenta:  CFI Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 193 100,00 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości 193 000,00 PLN, w tym 85% ze środków europejskich EFRR – 164 135,00 PLN
Okres realizacji: 2020 – 2021
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP DLA DZIAŁANIA : 3.2.INNOWACJE W MŚP

Zrealizowaliśmy projekt:

„Wdrożenie systemu B2B wspierającego automatyzację procesów obsługi technicznej, licencjonowania systemu
VENDO ERP”
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG 08.02.00-12-034/14-00
Nazwa Beneficjenta: CFI Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 778 520 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości 539 714 PLN, w tym 85% ze środków europejskich EFRR -458 756,9 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE 8.2. .WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B”

UE_Fundusze_rr

Zrealizowaliśmy projekt:

„Autonomiczny system planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją oparty na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.”
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0406/1-00
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu:
koszty całkowite: 2 620 464,20 zł, koszty kwalifikowane: 2 620 464,20 zł, wartość dofinansowania: 1 917 306,60 zł

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.