Informujemy, że firma CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Autonomiczny system planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją oparty na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego (numer umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0406/1-00).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do opracowania technologii będącej podstawą do stworzenia autonomicznego systemu planowania (doboru środków do realizacji wyznaczonych zadań produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasowym i osiągnięcia postawionych celów) i sterowania (uruchamiania, nadzorowania i zapewnienia realizacji zadań produkcyjnych) produkcją.

Efektem projektu będzie system oparty na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, który będzie umożliwiał integrację z systemami ERP/MRP w celu wymiany danych do zarządzania produkcją oraz zapewni interfejs komunikacji, pozwalający na wymianę danych pomiędzy nim a pracownikami i maszynami.

Wartość projektu:

  • koszty całkowite: 2 620 464,20 zł
  • koszty kwalifikowane: 2 620 464,20 zł
  • wartość dofinansowania: 1 917 306,60 zł