Sprzedaż, Zakupy, Gospodarka Magazynowa

KARTOTEKI

Kartoteka klientów
Kartoteka towarów
Kartoteka usług
Kartoteka użytkowników
Definiowanie własnych pól danych dla kartotek klientów i towarów, zleceń, zdarzeń, dokumentów i pozycji dokumentów
Dostęp do wszelkich informacji i analiz o kliencie z pozycji karty klienta
Dostęp do wszelkich informacji i analiz o towarze/usłudze z pozycji karty towaru/usługi

OBSŁUGA SPRZEDAŻY

Ofertowanie – przygotowanie i wysyłanie ofert
Oferty wraz ze zdjęciami, opisami, parametrami produktów
Obsługa zamówień od odbiorców
Możliwość przyjmowania i wyceny zamówień na podstawie parametrów np. wymiary, kolor, itp. Parametry są definiowane na karcie towaru
Obsługa częściowej realizacji lub anulowania zamówień
Wystawianie dokumentów sprzedaży – faktur i paragonów
Wystawianie i rozliczanie faktur zaliczkowych
Dokumenty eksportowe i wewnątrzunijne
Wielowalutowość
Definiowanie wielu cenników
Rozbudowana obsługa cen indywidualnych, upustów, okresowych promocji, cen grupowych
Obsługa cen progowych (uzależnionych od ilości)
Polityka finansowa: limity kredytowe, terminy, sposoby płatności
Wyliczanie premii, wynagrodzeń lub prowizji dla handlowców, również z uwzględnieniem płatności za dokumenty – definiowalne algorytmy
Podpisywanie dokumentów wychodzących podpisem elektronicznym

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Prowadzenie gospodarki magazynowej
Wielomagazynowość
Różne metody rozchodu: FIFO, LIFO, FEFO, wskazanie partii, rozchód z parametrem np. numer seryjny
Wystawianie dokumentów magazynowych: PW, RW, PZ, WZ, MM
Obsługa rezerwacji towarów
Rezerwacje „w przód” – Rezerwacja ta zablokuje towar w momencie gdy pojawi się on na magazynie
Obsługa backorderów – towarów oczekiwanych (zamówionych lecz jeszcze niedostarczonych) oraz zapotrzebowanych (niepokryte zamówienia od klientów)
Współpraca z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych, w tym wydruk i sczytywanie kodów 2D
Obsługa wielu jednostek miary dla danego towaru
Zdjęcia, pliki, definiowalne charakterystyki towaru
Towary kaucjonowane
Gospodarka magazynowa w cenach zakupu lub nabycia (ceny zakupu powiększone o koszty dodatkowe zakupu)
Blokowanie i zwalnianie przyjętych towarów przez kontrolę jakości
Wypożyczalnia / narzędziownia

ZAOPATRZENIE I ZAKUPY

Obsługa zamówień do dostawców
Przeliczanie stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie algorytmów
Wyliczanie zamówień na podstawie historycznych obrotów lub uzupełnianie do stanów
Faktury zakupu
Obsługa importu i zakupów wewnątrzunijnych

LOGISTYKA

Wystawianie zleceń transportowych
Wystawianie listów przewozowych
Współpraca z systemami firm spedycyjnych – możliwość eksportu listów przewozowych do programów firm spedycyjnych (Schenker, UPS, DHL, OPEK, DPD, Siódemka, K-ex)

PŁATNOŚCI

Obsługa wielu rejestrów kasowych i bankowych
Obsługa należności i zobowiązań
Terminarz płatności
Ponaglenia zapłaty i noty odsetkowe
Możliwość wprowadzenia kilku terminów płatności (wielu rozrachunków) do jednego dokumentu
Rozliczanie płatności (w tym zaliczek) za FV i faktury zakupów towarów i pozostałych kosztów
Narzędzia do analizy płatności oraz prognozowania przepływów finansowych
Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Obsługa wielu walut
„Magazyn” walut
Współpraca z systemami Homebanking i Multicash – import i eksport przelewów do systemów bankowych

CRM, WorkFlow, Projekty

OBIEG ZDARZEŃ I DOKUMENTÓW

Planowanie i przydzielanie zdarzeń – zadań, kontaktów, notatek, itp.
Definiowanie własnych rodzajów zdarzeń (np. protokoły odbioru, reklamacje itp.)
Definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń oraz ich wydruków
Planowanie i przydzielanie zdarzeń oraz rejestracja ich wykonania (również w ramach projektu)
Graficzne przedstawienie zdarzeń w formie kalendarza
Dostęp (wg uprawnień) do kalendarza innych współpracowników
Dwustronna integracja zdarzeń z kalendarzem Google
Tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej przekazywanie zadań i dokumentów – swobodnie lub wg procedury. Łączy ona zadania realizowane przez różne osoby, a dotyczące jednego zagadnienia lub dokumentu
Przekazywanie zadań w oparciu sprawy w ramach projektów, procesów sprzedaży, akcji marketingowych czy zleceń
Graficzne definiowanie szablonów obiegu zadań i dokumentów (Workflow)
Prowadzenie dziennika podawczego
Skanowanie i automatyczne podpinanie dokumentów do zdarzeń
Obsługa elektronicznego procesu obiegu dokumentów (w ramach sprawy)
Współpraca z bramką SMS
Korespondencja seryjna

PROCESY SPRZEDAŻY

Prowadzenie karty procesu sprzedaży
Określenie wzajemnej zależności między zadaniami: następnik – poprzednik
Przedstawienie projektu w formie wykresu Gantta
Zadania utworzone w ramach projektu są widoczne w kalendarzu pracownika obok zadań związanych z innymi projektami i zdarzeń nie powiązanych z żadnym
Budżetowanie projektu

AKCJE MARKETINGOWE

Prowadzenie akcji marketingowych
Planowanie zadań w ramach akcji
Wykres Gantta
Wybór klientów wg zaawansowanych kryteriów np.: znajdźŸ klientów z województwa mazowieckiego, którzy przestali u nas kupować w bieżącym roku, a w poprzednim kupowali powyżej zadanej kwoty
Definiowanie cen specjalnych na daną akcję (np. promocje gazetkowe)
Korespondencja seryjna: mailing, etykiety adresowe

Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna podzielona na definiowalne dzienniki
Wielopoziomowe konta analityczne
Łatwe definiowanie elastycznych wzorców księgowań
Automatyczne księgowanie, faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów magazynowych, raportów kasowych i bankowych
Zintegrowane rozrachunki: księgowość – moduł magazynowo – sprzedażowy
Definiowalne raporty księgowe: bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, inne
Definiowanie kategorii „wymiarów” – miejsc powstawania kosztów – np. działy, zlecenia, pracownicy, budynki, itp.
Przyporządkowanie wymiarów do kont i dekretacja zapisu na koncie na wymiary
Raporty i analizy wg wymiarów

ŚRODKI TRWAŁE

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
Tworzenie planów amortyzacji
Generowanie miesięcznej amortyzacji
Księgowanie amortyzacji

REJESTRY VAT

Definiowanie rejestrów VAT
Przenoszenie dokumentów sprzedaży i zakupu do rejestrów VAT
Wydruki rejestrów

Serwis

SERWIS

Przyjmowanie zleceń serwisowych
Definiowanie procedur obsługi zlecenia
Rejestracja wykonania zlecenia (kto, kiedy, wykonane czynności, jakie części)
Definiowanie technologii prac serwisowych
Bieżąca rejestracja prac serwisowych
Generowanie faktury rozliczeniowej na podstawie zużytych materiałów, zarejestrowanych prac i przejazdów
Karta urządzenia (obiektu)
Pełna historia urządzenia – co, kiedy i przez kogo było robione, jakie części zużyto itp.
Możliwość tworzenia elementów (składników) urządzenia
Planowanie przeglądów
Rozliczenie przychodów i kosztów zlecenia (FV, RW, koszty usług obcych, dojazdu, pracowników itp.)

Produkcja

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Definiowanie wielopoziomowej struktury wyrobu
(BOM) – wyrób, podzespoły, elementy
Definiowanie technologii produktu: operacje technologiczne, materiały, maszyny i grupy robocze, czasy technologiczne, narzędzia, kooperacje
Tworzenie marszrut produkcyjnych liniowych, drzewiastych oraz praktycznie o dowolnym grafie przebiegu
Możliwość tworzenia wariantów technologii oraz technologii alternatywnych
Definiowanie materiałów i półproduktów niezbędnych do wykonania każdego etapu
Podpinanie plików (rysunki techniczne, DTR, inne)
Receptury
Tworzenie kosztorysów wyrobów
Wystawianie zleceń produkcyjnych
Tworzenie podzleceń na brakujące półprodukty wraz z wyliczaniem ilośœci uwzględniającej stany magazynowe półproduktów oraz zapotrzebowania na półprodukt przy innych zleceniach
Prowadzenie kalendarza dostępności maszyn
Tworzenie harmonogramów produkcji
Graficzne odwzorowanie produkcji przy pomocy wykresu Gantta
Tworzenie Przewodników Produkcyjnych na podstawie technologii lub „z ręki”
Rejestracja wykonanych operacji, iloci wykonanych produktów, czasu produkcji, pracownika wykonującego, maszyn (gniazd roboczych), braków i odpadach w ramach Przewodników Produkcyjnych
Możliwość bieżącej rejestracji realizacji produkcji przez pracowników za pomocą uproszczonego, bardzo łatwego w obsłudze modułu oraz czytnika kodów kreskowych
Drukowane kodów kreskowych na Przewodnikach (znaczne ułatwienie rejestracji produkcji)
Drukowanie etykiet, obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych
Wydanie materiałów i półproduktów na produkcje oraz przyjmowanie wyrobów gotowych i półproduktów w ramach zlecenia i przewodnika produkcyjnego
Obsługa kooperacji
Wystawiania dokumentów magazynowych w ramach zleceń produkcyjnych
Obsługa zamienników w procesie produkcji
Rozliczenie produkcji
Zamówienia do dostawców surowców na podstawie planów produkcji i receptur
Planowanie potrzeb materiałowych w oparciu o zaawansowane funkcje obsługi backorderów (braków i zapotrzebowań) – system umożliwia zarządzenie zabezpieczeniem materiałów na potrzeby produkcji
Raporty produkcji, raporty wydajności pracowników i maszyn, produkcja w toku

Kadry i płace

KADRY I PŁACE

Wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (choroby) i inne składniki miesięczne
Świadczenia w razie choroby / macierzyństwa – wszystkie œświadczenia wchodzące na karta zasiłkową
Działalność wykonywana osobiście, wymieniona w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie i agencyjne), rozliczana z urzędem skarbowym zaliczką na podatek dochodowy lub ryczałtem
Udział w organach stanowiących osób prawnych
Kontrakt menedżerski lub umowy o podobnym charakterze
Rozliczenia kwot zadeklarowanych
Zasiłki budżetowe i pozostałe świadczenia
Świadczenia finansowane z FP i FGŚP
Rozliczenie zasiłków macierzyńskiego i wychowawczego z ZUS
Rozliczenia poprzez formuły płacowe oraz kalendarze
Prowadzenie kartotek dla zatrudnionych, rejestru umów cywilnoprawnych oraz emisja i zapis dokumentów kadrowych
Deklaracje PIT-4, 8A, 8B, 11, 40, R – ciągła aktualizacja
Raporty i zestawienia finansowo-księgowe oraz kadrowe
Sprawozdania GUS Z-03 oraz Z-06 – ciągła aktualizacja
Rozliczanie właścicieli ZUS, PIT-5 – ciągła aktualizacja

BOT

AUTOMATYZERY OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Współpraca z jednym sklepem internetowym
Współpraca z wieloma sklepami internetowymi
Elektroniczna wymiana dokumentów – EDI
Mobilna obsługa sprzedaży przy pomocy urządzeń z systemem Android (Telefon, Tablet)
Współpraca z systemem B2B – eksport towarów i cenników, import zamówień, statusy zamówień, bieżąca dostępnośœć towarów
Automatyczne pobieranie kursów walut ze strony NBP
Automatyczne generowanie raportów poprzez email
Automatyczne generowanie raportów poprzez SMS
Alerty
Zadzwoń