https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

System MES  

System MES

System MES – System Wykonawczy Produkcji (z ang. Manufacturing Executing System), to program do zarzadzania produkcją i monitorowania procesów produkcyjnych na podstawie danych rzeczywistych. MES można zintegrować z maszynami, dzięki czemu oprogramowanie automatycznie pobiera dane o przebiegu produkcji. Tym samym umożliwia bieżącą optymalizację oraz szybką reakcję na odchylenia.

Wybierz system MES w ramach oprogramowania ERP.Vendo® 

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy, wdrożeniu systemu i kosztach

Umów się na bezpłatną prezentacją i konsultację z naszym ekspertem

 

Oprogramowanie MES dla firm produkcyjnych

Oprogramowanie MES jest przeznaczone dla firm produkcyjnych, które chcą:

 • zintegrować system do zarządzania produkcją z maszynami i innym oprogramowaniem magazynowym i logistycznym;
 • zintegrować wszystkie działania operacyjne;
 • usprawnić i przyspieszyć proces planowania, harmonogramowania, produkcji, kontroli oraz raportowania;
 • eliminować błędy i unikać kosztownych przestojów;
 • zwiększyć wydajność pracowników oraz urządzeń;
 • zmniejszyć koszty operacyjne;
 • uzyskać wyższe wskaźniki jakościowe;
 • zwiększyć konkurencyjność produkcyjną na rynku;
 • zwiększyć poziom bezpieczeństwa i komfort pracowników działu produkcji.

 

Jak działa system MES?

System MES działa poprzez gromadzenie danych dotyczących procesów produkcyjnych, które są następnie przetwarzane i raportowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest szybkie podejmowanie decyzji i natychmiastowe reagowanie na wszelkie odchylenia w produkcji.

System ERP Vendo MES zbiera kluczowe informacje na temat działania maszyn, w tym, czy pracują one prawidłowo, oraz identyfikuje przyczyny przestojów. Aplikacja rejestruje czas pracy przypisany do konkretnych zleceń i operacji produkcyjnych, a przez to umożliwia precyzyjne monitorowanie wydajności.

Jakie dane gromadzi program MES?

Program MES gromadzi dane dotyczące:

 • czasu trwania operacji,
 • ilości wyprodukowanych wyrobów,
 • jakości produktów,
 • czasu i przyczyn przestojów,
 • zużycia surowców
 • wydajności maszyn,

Tym samym program MES umożliwia:

 • obliczanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness),
 • optymalizację produkcji poprzez szczegółową analizę danych,
 • identyfikację i eliminację „wąskich gardeł”,
 • poprawę efektywności operacyjnej.

Wybierz system MES w ramach oprogramowania ERP.Vendo® 

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy, wdrożeniu systemu i kosztach

Umów się na bezpłatną prezentacją i konsultację z naszym ekspertem

 

Jakie są główne funkcje systemu MES?

 • Zarządzanie Zleceniami Produkcyjnymi: Vendo MES umożliwia przydzielanie zadań i rejestrację postępu każdego zlecenia produkcyjnego od rozpoczęcia do zakończenia. Dzięki temu można zwiększyć skuteczność w realizacji harmonogram produkcji i reagować na odchylenia.
 • Bieżące śledzenie i dokumentowanie procesu produkcji,  czyli system umożliwia dokładne monitorowanie każdego etapu produkcji, rejestrując dane dotyczące czasu pracy, postępu prac, użycia surowców w czasie rzeczywistym.
 • Zarządzanie Jakością – to znaczy, MES monitoruje parametry jakościowe produktów w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybkie wykrywanie wad i tym samym zapobieganie produkcji wadliwych wyrobów.
 • Monitorowanie wydajności maszyn i pracowników – zbierając informacje o rzeczywistym czasie pracy nad zadaniem, system porównuje to z zakładanymi normami obliczając wydajność pracowników i maszyn.
 • Analizy i Raportowanie – znajomości bieżącego stanu produkcji umożliwia przedstawianie rzeczywistych informacji o aktualnym stanie maszyn, zajętości pracowników i stanie realizacji zleceń. Analiza danych historycznych umożliwia wyliczanie wskaźników OEE, czasów przestojów i awarii, śledzenie rzeczywistych kosztów zleceń produkcyjnych

Jak wygląda praca na systemie MES?

Praca na systemie Vendo MES zaczyna się od pobrania przez operatora zadania zaplanowanego na daną godzinę przez moduł planistyczny (Alice APS) na panelu produkcyjnym. Oprogramowanie MES rejestruje:

 • czas rozpoczęcia pracy,
 • czas przezbrojenia lub nastawienia maszyny,
 • tempo pracy maszyny (taktowanie, liczba metrów na minutę),
 • zużyte surowce,
 • przestoje i ich przyczyny,
 • parametry wyrobu i kluczowe parametry pracy maszyny.

Jeśli system MES jest połączony ze sterownikami i czujnikami maszyn, automatycznie pobiera część tych informacji, a nawet wszystkie. W praktyce oprogramowanie najczęściej automatycznie rejestruje dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy maszyny, tempie pracy oraz rozpoczęciu i zakończeniu przestoju. Po zakończeniu zadania operator pobiera kolejne zadanie, kontynuując cykl produkcyjny. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie płynności produkcji i natychmiastowe reagowanie na wszelkie zakłócenia.

Jak przebiega integracja systemu MES z maszynami?

Integracja MES z maszyną

System MES integruje się z maszynami w celu automatyzacji zbierania danych dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego. W efekcie, odciąża to pracowników produkcyjnych od ręcznego wprowadzania oraz całkowicie eliminuje błędy.

Sposób integracji Vendo MES z maszyną zależy od rodzaju czy nowoczesności danej maszyny.

 • Najnowsze maszyny są oparte o nowoczesne sterowniki, a przez to są wyposażone w funkcje umożliwiające wymianę danych z innymi programami. Dzięki temu, integracja jest prostsza i opiera się o standardowe protokoły.
 • Starsze maszyny łączą się z systemem, poprzez doinstalowane na nich czujniki. Krótko mówiąc, pobierają one sygnały będące informacją, czy i w jakim tempie maszyna pracuje. MES pobiera je pobiera i interpretuje. Wymaga to jednak dopasowania i podłączenia do maszyny odpowiedniego czujnika, w efekcie komplikując proces wdrożenia.
Przeczytaj o systemie ERP dla produkcji Vendo

MES a ERP

Jednym z najważniejszych aspektów wdrożenia MES jest jego współpraca z ERP.

Oba systemy od jednego dostawcy

System MES jako moduł w ramach ERP Vendo zapewnia spójność danych i procesów w całej organizacji. Dzięki temu wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i raportowanie. Wdrożenie systemu od jednego dostawcy w ramach jednej platformy jest mniej kosztowne i czasochłonne w porównaniu z integracją dwóch oddzielnych aplikacji. Korzystanie z oprogramowania Vendo upraszcza również proces wdrożenia i zarządzania systemem, co prowadzi do większej efektywności operacyjnej i niższych kosztów.

MES jako osobne oprogramowanie 

Wybór najlepszego dostępnego programu MES, niezależnie od dostawcy ERP, pozwala na dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb produkcyjnych firmy. Dodatkowo, osobny MES może być łatwiej skalowany i aktualizowany bez wpływu na inne systemy zarządzania, co zapewnia większą elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniających się wymagań produkcyjnych. Wiąże się to jednak z kosztami i potencjalnymi problemami związanymi z integracją tych dwóch narzędzi.

Jakie dane są wymieniane między MES a ERP?

Współpraca między programami do zarządzania produkcją wymaga wymiany różnorodnych danych, które pozwalają na synchronizację procesów i zarządzania zasobami. Oto jak wygląda współpraca tych dwóch systemów:

W uproszczeniu ERP wysyła do programu MES kolejkę zadań produkcyjnych. W szczególności są to harmonogramy produkcji, listy zleceń oraz szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji poszczególnych zadań.

MES raportuje do Vendo aktualny status zleceń produkcyjnych, informując o postępie prac, zakończonych operacjach oraz ewentualnych opóźnieniach. Przekazuje również informacje o ilościach zużytych surowców, co umożliwia oprogramowaniu ERP zarządzanie zapasami i planowanie zaopatrzenia. Dane dotyczące jakości wyprodukowanych produktów pozwalają na monitorowanie wskaźników jakości i identyfikację wadliwych partii. Informacje o czasie pracy maszyn i operacjach wykonywanych przez pracowników są przekazywane do ERP, co umożliwia obliczenie kosztów produkcji i efektywności operacyjnej. Dzięki temu integracja Vendo z MES wspiera kompleksowe zarządzanie produkcją i optymalizację procesów.

Wdrożenie MES – trudności

 • Integracja ze starszymi maszynami – W przypadku starszych maszyn często konieczne jest zastosowanie dodatkowych czujników, aby móc pobierać dane o ich pracy. Proces ten może być skomplikowany i czasochłonny, a także wymagać precyzyjnego dopasowania odpowiednich czujników do specyfiki maszyny.
 • Dodatkowe koszty API – Nowoczesne maszyny wyposażone są w API (interfejsy programistyczne aplikacji) umożliwiające komunikację z aplikacją MES. Jednak dostęp do API może wiązać się z dodatkowymi opłatami, co zwiększa koszty wdrożenia.
 • Integracja z innymi systemami zarządzania produkcją – Program MES łączy się z innymi systemami, takimi jak ERP i APS.  Integracja ta może być skomplikowana i wymagać zaawansowanej konfiguracji oraz testów, aby zapewnić płynny przepływ danych.
 • Konieczność instalacji paneli na hali produkcyjnej – Wdrożenie MES często wymaga instalacji terminali lub paneli na hali produkcyjnej, z których pracownicy mogą korzystać. Proces ten może wiązać się z dodatkowymi kosztami sprzętu oraz instalacji.
 • Możliwy opór załogi – Pracownicy mogą wykazywać opór wobec nowego oprogramowania, szczególnie jeśli są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod pracy. Konieczne może być przeprowadzenie szkoleń i pokazanie korzyści, aby zmniejszyć ten opór i zachęcić do aktywnego korzystania z systemu.
 • Dostosowanie do specyficznych potrzeb firmy – Każda firma produkcyjna ma swoje unikalne procesy i wymagania. Dostosowanie programu do tych specyficznych potrzeb może być wyzwaniem, wymagającym dodatkowej konfiguracji i personalizacji oprogramowania.

 

Jakie korzyści w zarządzaniu produkcją gwarantuje system MES?

MES - monitoring maszyn

Poprawa wydajności pracowników

MES Vendo ocenia i monitoruje indywidualną i grupową wydajność pracowników. Włącza w to takie wymiary jak: rodzaj produktu, zmiana, operacja technologiczna. Znajomość tych danych umożliwia podejmowanie działań korygujący, a w efekcie lepszą wydajność.

Lepsze wykorzystanie maszyn

Program zapewnia lepsze wykorzystanie maszyn w wyniku stałego nadzoru nad ich pracą. Dzięki temu zmniejsza i eliminuje nieplanowane przestoje oraz zapewnia lepsze obłożenie maszyn.

Ograniczenie nieplanowanych przestojów

Powiadomienia o przestojach oraz analizowanie ich przyczyn pozwalają szybko reagować oraz podejmować działania korygujące, aby uniknąć niekorzystnych zdarzeń w przyszłości.

Skrócony cykl produkcyjny

MES przyczynia się skrócenia cyklu produkcyjnego w efekcie lepszego wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych i zmniejszenia czasu bezproduktywnych przestojów maszyn.

Kontrola rzeczywistych koszt produktów

Vendo daje informacje o faktycznym czasie pracy pracy maszyn i ludzi nad danych zadaniem, a co za tym idzie faktycznym koszcie pracy. Dzięki temu możliwe jest pełne obliczenie technicznego kosztu wytworzenia produktu obejmującego: materiały, kooperację i pracę.

Zwiększenie Jakości

MES monitoruje i kontroluje parametry jakościowe produktów. W rezultacie firmy mogą zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów.

Podsumowując, dzięki MES firmy mogą poprawić swoją efektywność, jakość oraz kontrolę nad procesami produkcyjnymi, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i rentowności działalności.

Wybierz system MES w ramach oprogramowania ERP.Vendo® 

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy, wdrożeniu systemu i kosztach

Umów się na bezpłatną prezentacją i konsultację z naszym ekspertem