https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Projekty unijne

Zrealizowaliśmy projekt:

DOTACJE NA INNOWACJE Inwestujemy w Waszą przyszłość

„Wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu wspierającego procesy produkcyjne”

Nazwa beneficjenta: CFI systemy informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu:    135 300,00 PLN

Projekt dofinansowany w wysokości:   93 500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Cel projektu:
Pozyskanie proinnowacyjnych usług doradczych mających
Na celu skomercjalizowanie powstałego w ramach prac badawczo-rozwojowych rozwiązania.
Planowane efekty:
zwiększenie obszaru działań przedsiębiorstwa, wkroczenie na nowe rynki(również zagraniczne) oraz podwyższenie poziomu sprzedaży.

 

Zrealizowaliśmy projekt:

„Opracowanie modelu predykcyjnego służącego do redukcji odstępstw i błędów w systemach zarządzania produkcją przy wykorzystaniu fuzji ekonomii behawioralnej i wzorców zachowań ludzkich”

Umowa o dofinansowanie nr numer umowy: uda-rpsl.01.02.00-24-045b/19-003

Nazwa beneficjenta: CFI systemy informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 4 442 240,60 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości: 3 168 422,60 PLN

Okres realizacji: 2020 – 2022

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego dla osi priorytetowej: i. Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Cel projektu:

Opracowanie modelu predykcyjnego służącego do redukcji odstępstw i błędów w systemach zarządzania produkcją (przy wykorzystaniu fuzji ekonomii behawioralnej i wzorców zachowań ludzkich).

Planowane efekty prac b+r:

Stworzenie pierwszego na świecie rozwiązania umożliwiającego analizę i reakcję na zdarzenia produkcyjne w czasie rzeczywistym, opartego o wykorzystanie profili zachowań tworzonych na bazie samo rozwijających się, dedykowanych sztucznych sieci neuronowych powstających w wyniku zebranych i przeanalizowanych danych statystycznych oraz modeli data mining.

 

Zrealizowaliśmy projekt:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji za pomocą inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ”

Umowa o dofinansowanie nr uda-rpsl.03.02.00-24-03a5/20-002
Nazwa beneficjenta: CFI systemy informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 193 100,00 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości 193 000,00 PLN, w tym 85% ze środków europejskich EFRR – 164 135,00 PLN
Okres realizacji: 2020 – 2021

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność mśp dla działania : 3.2.innowacje w MŚP

 

Zrealizowaliśmy projekt:

„Autonomiczny system planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją oparty na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.”

Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0406/16-01

W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 I. oś priorytetowa gospodarka wiedzy, działanie 1.2. Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu:

Koszty całkowite: 2 620 464,20 zł

koszty kwalifikowane: 2 620 464,20 zł,

wartość dofinansowania: 1 917 306,60 zł

 

Zrealizowaliśmy projekt:

„Wdrożenie systemu B2B wspierającego automatyzację procesów obsługi technicznej, licencjonowania systemu Vendo.ERP”

Umowa o dofinansowanie nr: uda-poig 08.02.00-12-034/14-00

Nazwa beneficjenta: CFI systemy informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 778 520 PLN

Projekt dofinansowany w wysokości 539 714 PLN, w tym 85% ze środków europejskich EFRR – 458 756,90 PLN

Okres realizacji: 2014 – 2015

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka

Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”